Puutarharoskien poltto on yksi yleisimmistä maastopalon lähteistä

0
Kuva Jori Liimatainen/TS
Roskien sekä puutarhan risujen ja oksien polttaminen on yksi yleisimmistä maastopaprosenttia Varsinais-Suomessa syttyneistä maastopaloista sai alkunsa edellä mainituista syistä. Pelastuslaitos muistuttaa, että jätteitä ei saa hävittää kotioloissa polttamalla lainkaan ja risujen ja oksien polttamisessa on oltava huolellinen sekä noudatettava viranomaisten määräyksiä.
Risujen ja oksien polttamisesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta pelastusviranomaiselle. Sen sijaan asuinkunnan ympäristömääräykset tulee selvittää. Monissa kunnissa risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä tai muussa vastaavassa astiassa on taajama-alueella rajoitettu tai kokonaan kielletty.
Somerolla puutarhajätteen polttaminen on asemakaava-alueella kielletty. Risuja, oksia ja puhdasta kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta ja sytykkeenä pieniä määriä puhdasta paperia, pahvia ja kartonkia saa polttaa kiinteissä lämmityslaitteissa ja uuneissa. Muu jätteenpoltto on kielletty.Taajama-alueen ulkopuolella edellä mainittuja puuperäisiä jätteitä ja puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten oksia ja hakkuutähteitä saa polttaa myös avotulella. Muiden jätteiden poltto on myös taajama-alueen ulkopuolella kielletty. Poltosta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille ja siitä tulee sopia heidän kanssaan ennen polton aloittamista. Paloturvallisuudesta on tietenkin myös huolehdittava.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos muistuttaa, että metsäpalovaroituksen, ruohikkopalovaroituksen tai muun tulipalovaaran aikaan avotulen tekeminen on kokonaan kielletty.
Puutarhan risut ja oksat on poltettava aina turvallisessa paikassa ja lähelle on varattava vettä ja alkusammutin. Avotulen tekoon vaaditaan aina maanomistajan lupa, eikä risujen ja oksien polttaminen saa häiritä naapuria. Tulta tulee vartioida koko ajan. Tuhka saattaa pysyä kuumana useita päiviä polttamisen jälkeen ja syttyä uudelleen. Jos palo leviää, sitä voi yrittää sammuttaa ensin itse alkusammuttimella. Jos palo ei sammu, on varoitettava muita ja soitettava viipymättä hätänumeroon 112.
Poliisi huomauttaa, että huolimattomasta tulen käsittelystä, josta aiheutuu tai voi aiheutua vaaraa toisen turvallisuudelle tai omaisuudelle, voidaan sakottaa. Jos varomattomasta tulen käsittelystä aiheutuu toiselle vahinkoa, kyseessä on vakavampi rikos, josta voi seurata sakkoa ankarampi rangaistus ja mahdollinen vahingonkorvausvastuu.
Metsänhoidollinen ja muu kulotus vaatii ilmoituksen pelastuslaitokselle
Kulotuksesta tai muusta merkittävästi savua tuottavasta tulen käsittelystä on ilmoitettava kirjallisesti pelastuslaitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen kulotuksen alkamista. Metsämaa tulee kulottaa aina kulotukseen perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.
Varsinais-Suomen alueella kulotuksesta tulee ilmoittaa pelastuslaitoksen verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.