Oma tarve on turvattava jatkossakin

0

Veden myynti Salolle on toteuttamiskelpoisin vaihtoehto.

Naapurikaupunki Salon pitää suunnitella uusia ratkaisuja vedenhankintaansa myös kaupungin ulkopuolelta. Omat pohjavedet eivät Salossa riitä.

Salon ja Someron vedenhankinnan alueellisen yhteistyön raportissa on selvitetty neljä vaihtoehtoa Salon vedenhankintaan. Someron ympäristölautakunta on nyt antanut raportin vaihtoehdoista lausuntonsa Someron kaupunginhallitukselle, jotta Somero voi lausua kantansa yhteistyöehdotuksiin.

Ympäristölautakunta kallistui veden myymisen kannalle. Vaihtoehdossa Someron ja Salon vesijohtoverkot yhdistetään ja Someron Vesihuolto Oy myy jatkossa Salolle tarvittaessa vettä nykyisten luparajojen puitteissa ja oma tarve huomioiden, edellyttäen että sopimuksen yksityiskohdat saadaan sovituksi.

Vettä Somerolla on. Jyrkinharjun vedenottamolla on laskennallista kapasiteettia noin 800 kuutiota päivässä ja Rautelannummen ja Linnanmäen ottamolla noin 1 500 kuutiota. Yhteensä määrä on 2 300 kuutiota, kun Salon kanssa on tähän mennessä puhuttu ainoastaan 1 000 kuution tarpeesta.

Ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelän mielestä tämä vaihtoehto vaikuttaa toteuttamiskelpoiselta.

– Myynti on Somerolle luontevin vaihtoehto. Oma tarvekin pitää huomioida, jolloin myyntivaihtoehto on turvallisempi, kun homma säilyy omissa käsissä.

Raportissa ehdotettiin toinenkin vaihtoehto Someron suuntaan, jossa vedenhankintaa kehitettäisiin Salon ja Someron yhteistyönä. Rakennettaisiin kaksi uutta vedenottamoa ja niihin liittyvät vesijohtoyhteydet. Kukinhuoneenharjun vedenottohanke Suomusjärvellä on jo aloitettu. Toinen ottamo tehtäisiin Jakkulan pohjavesialueelle Somerolle.

Vedenoton lisääminen Jakkulan pohjavesialueelta saattaisi olla mahdollista, mutta ottamon sijainti tulisi tutkia, sillä nykyinen lähteessä sijaitseva vedenottamo on saastumiselle altis. Myös vedenoton ympäristövaikutukset esimerkiksi Oinasjärveen tulisi tarkoin selvittää. Kukinhuoneenharjun ottamolta oletetaan saatavan 800 kuutiota päivässä ja Jakkulasta 2 000.

– Tässä vaihtoehdossa vedenhankintaa varten pitäisi perustaa oma yhtiö Salon ja Someron välille. Vaihtoehtona se on järjestelyiltään isompi ja hankalammin toteutettavissa. Yhteisen vedenhankintayhtiön perustaminen ei ole tässä tilanteessa aivan yksinkertaista, sillä Someron alueen omiin tarpeisiin vettä on riittävästi, Klemelä arvioi.

Someron kaupungilla ei ole huomauttamista pidemmän aikavälin suunnitelmasta hankkia Saloon lisävettä Turun Seudun Vedeltä, eikä suunnitelmasta aloittaa vedenotto Kukinhuoneenharjun ottamosta.

Someron kaupungin kanta on, että Kiikalassa sijaitsevan Kaskistonnummen ja Somerolla sijaitsevan Kalattomannnotkon vedenottamoiden varaan ei voida turvautua tulevaisuudessakaan.

– Vedenottoa tältä luonnoltaan ainutlaatuiselta alueelta ei tule sallia, sillä kokemus on osoittanut jo vähäisen vedenoton vaikuttavan haitallisesti, Klemelä huomauttaa.