Ambulanssin saa Somerolta jatkossakin

0

Ambulanssipalvelujen saatavuus vuoden vaihteen jälkeen on huolestuttanut somerolaisia. Jonkinlaista paniikkiakin on ollut havaittavissa. On jopa pelätty, että ambulanssipäivystystä ei jatkossa olisi Somerolla, että se voisi tulla Salosta tai Turusta asti.
Taustalla vaikuttaa se, että vantaalainen yritys Med Group voitti elokuussa Someron, Loimaan ja Auran alueiden ensihoitopalveluista järjestetyn tarjouskilpailun. Häviölle jäi kolmen paikallisen ambulanssiyrityksen muodostama ryhmittymä Ylävespa Oy, jonka jäseninä ovat Maavirta Oy Somerolta, Auranmaan ambulanssi Oy ja Loimaan ambulanssi.
Tyksin ensihoidon ylilääkäri Timo Iirola rauhoittelee, että päivystyspaikan, ambulanssin saatavuuden tai palveluiden tason suhteen juuri mikään ei Somerolla ole muuttumassa.
– Sairaanhoitopiiri vastaa siitä, että sen alueella toimii ensihoitopalvelu. Ensihoidon palvelutasopäätöksessä vuosittain määritellään, mikä on ensihoitopalveluiden sisältö. Yksi keskeisimmistä asioista on määritellä alueelliset tavoitteet sille, kuinka nopeasti ensihoitopalvelu pitäisi keskimäärin aina olla saatavissa. Sen mukaan me sitten sijoitamme ambulansseja eri puolille sairaanhoitopiiriä siten, että toisiaan vastaavilla alueilla on samanlainen palvelutaso.
Seuraava askel on päättää, miten palvelu toteutetaan. Terveydenhuoltolaissa mainitaan keinot, joita ovat sairaanhoitopiirin oma toiminta, yhteistoiminta paikallisen pelastuslaitoksen kanssa, yhteistoiminta jonkun toisen sairaanhoitopiirin kanssa ja ostopalvelu.
– Olemme koonneet näistä keinoista 34 ambulanssin kokonaisuuden ja kesällä järjestetty kilpailutus koski kokonaisuudessaan 9:ää ambulanssia. Seuraavaksi on mietittävä, missä ambulanssit ovat – eli tietysti siellä, missä on ihmisiäkin. Ei ole mitään ajatusta siitä, että Somerolla ei olisi ambulanssia. Totta kai meidän pitää huolehtia siitä, että Somerollakin saadaan ensihoitopalvelua riippumatta siitä, miten palvelu sinne tuotetaan tai kuka on palvelun tuottaja.
Timo Iirola toteaa, että on kaksi tasoa. Sairaanhoitopiiri lupaa, että palvelu on tietyn tasoista ja toinen puoli on se, miten palvelu tuotetaan ja kuka palvelun tuottaa.
– Eli Somerolla päivystää jatkossakin ambulanssi. Jos se on ajossa, toinen ambulanssi tulee tänne tarvittaessa Salosta, joskus jopa Forssasta hoitamaan kuljetuksen, kuten on käytäntö myös nykyisin.
Ylilääkäri Iirola arvioi, että Somerolla tarvitaan myös jatkossa töihin riittävä määrä ensihoidon henkilöstöä, kuten tähänkin asti.
– Nyrkkisääntönä, jos yksikkö toimii ympärivuorokautisesti seitsemänä päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä, toiminta vaatii järjestelyistä hiukan riippuen töihin 9–10 henkilöä. Jos palveluntuotannossa on mukana pienyrittäjä itse, jota työaikasäädökset ynnä muut eivät niin paljon sido, hän voi käyttää omaa työpanostaan vapaammin verrattuna siihen, että kaikki ovat palkkatyöntekijöitä, Timo Iirola sanoo.
Maavirta on toiminut Somerolla vuodesta 1965. Siitäkin ihmiset ovat olleet huolissaan, että jos pitkäaikainen toimija vaihtuu toiseksi, häviää samalla arvokasta paikallistuntemusta ihmisiä ja kulmakuntia kohtaan.
– Tuo on tietysti totta. Itse asiassa paikallistuntemus oli yksi pisteytettävistä laatutekijöistä ja sen osalta tietysti ryhmittymä, jossa Maavirtakin on mukana, sai siitä korkeimmat mahdolliset pisteet.

Ylilääkäri Timo Iirola

Valituksen käsittely markkinaoikeudessa vie aikaa

Sairaanhoitopiirin ensihoidon järjestämisen kilpailutusta koskevasta päätöksestä tehtiin syyskuussa valitus markkinaoikeuteen. Valittajina oli yhdeksän ambulanssiyritystä, kolmesta eri ryhmittymästä, Länsivespa Oy:stä, Härkätie-Paimio Oy:stä ja Ylävespa Oy:stä. Nämä kolme ryhmittymää tekivät myös hankintayksikölle samaa päätöstä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen. Sairaanhoitopiirin päätös oli tehty elokuussa ja sen mukaan Med Group valittiin kaikille kolmelle alueelle palveluntuottajaksi.
Tyksin ylilääkäri Timo Iirola toteaa, että markkinaoikeuden käsittelyn suhteen tulee varautua pitkään käsittelyaikaan.
– Se on joka tapauksessa useita kuukausia. Hankintalakimiehemme mukaan se voi kestää vuodenkin. Eli prosessi on aika pitkä, Iirola huomauttaa.
– Kun sieltä päätös saadaan, niin sen mukaan tietysti toimitaan. Todennäköistä on, että päätös ei tule tämän syksyn aikana, mutta ambulanssipalvelut tulee järjestää myös ensi vuonna ennen päätöksen saamista. Ne tuotetaan väliaikaisin järjestelyin, mutta yksityiskohdat eivät ole vielä valmiita. Asia on kesken.
Timo Iirola ei halua tässä vaiheessa kommentoida, onko Maavirta mahdollisesti siinä järjestelyssä mukana.
– En ota kantaa siihen, miten markkinaoikeus asian ratkaisee. Onhan Somerolla ensihoitajia, jotka ovat siellä töissä. Vaikka yritys vaihtuisi, niin todennäköistä on, että ainakin osittain siellä olisi samaa henkilöstöä töissä. Ihmiset tarvitsevat työpaikkoja. Yleensä muutoksissa käy niin, että ihmiset vaihtavat toiseen yritykseen töihin. Toki ymmärrän ihmisten huolestumisen, paikallistuntemuskin on tärkeä seikka.
Iirola sanoo muutosten olevan isoja kaikille osapuolille.
– Tietysti ne herättävät huolta myös ensihoidon työntekijöissä, kun ei tiedetä, mikä yritys jatkaa ja minkä yrityksen palveluksessa kenties on vuoden päästä. Ensihoidon työntekijöiden huoli ja liikehdintä kuuluvat aina kilpailutustilanteisiin. Pienyrittäjän asema on erityisen tukala, koska kilpailutustilanteessa yrityksen toiminta on uhattuna.
– Yksittäisen ensihoitajan asema on tietysti siinä mielessä lohdullisempi, että kuitenkin aina tarvitaan potilaita hoitavat työntekijät, vaikka yritys vaihtuisikin taustalla.

Sairaanhoitopiiri pisteytti tarjousten laadun arvioidut asiat
palveluntuottajan kokemus ensihoitopalvelun tuottamisesta Suomessa
paikallistuntemus
tarjottuun palveluun osoitetun vastuuhenkilön kokemus esimiesasemassa toimimisessa
tarjottuun palveluun osoitetun vastuuhenkilön terveydenhuoltoalan koulutus
voimassaoleva, standardisoitu, ulkoisesti auditoitu laatusertifikointi
hallinnollinen ohjaus terveydenhuollon valvontaviranomaiselta
vakituisen henkilöstön täydennyskoulutus
henkilöstön kokemus ensihoidossa
vakituisen henkilöstön pysyvyys
henkilöstön koulutustaso
ajokoulutus hälytysajoneuvon kuljettamista varten
ajoneuvokaluston ikä
vara-autojen suhde tarjottaviin autoihin
ajoneuvokaluston huolto

Hinta sekä laatu

Ensihoidon järjestämisen kilpailutuksessa palveluntarjoajan valintaan vaikutti 60-prosenttisesti hinta ja 40-prosenttisesti laatu. Tämä suhdeluku on myös huolestuttanut ihmisiä Somerolla.
– Kilpailutus oli hyvin samanlainen kuin oli ollut edellinenkin vuonna 2015. Kilpailutuksen dokumenteissa oli määritelty laadun minimitaso, joka kaikkien tarjoajien piti täyttää. Sen lisäksi kaikilla tarjoajilla oli mahdollisuus tarjota minimitason ylittävää laatua, josta sai kerättyä itselleen pisteitä. Toimijoiden vertailua varten katsottiin laatupisteet, sitten hinta ja viimeisenä kokonaisuus, joka näistä muodostui, Tyksin ensihoidon ylilääkäri Timo Iirola selvittää.
– Näkisin, että niin voittaneen tarjoajan kuin myös paikallisen ryhmittymän (Ylävespa Oy:n) tarjoamanpalvelun sisältö on laadullisesti jotakuinkin samanlaista, hyvää tasoa. Mitään merkittäviä eroja ei ole.