Ampumarata sai ympäristöluvan toiminnalleen

0
Aholan ampumaradalla on tehty paljon töitä laukausäänten vaimentamiseksi. Koppien äänieristyksiä parannettiin jo yli 10 vuotta sitten.

Rata toimii yksityiskohtaisten ja tiukkojen säädösten alaisuudessa:

Ympäristölautakunta myönsi Someron Ampumaseuralle ympäristöluvan Aholan ampumaradalle.

Lupamääräykset ovat tarkat ja tiukat. Ampumaseura haki ympäristölautakunnan kehotuksesta 50-luvulla aloitetulle ampumaratatoiminnalle ympäristölupaa 2011. Ympäristölautakunta myönsi luvan 2012, mutta Vaasan hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja palautti sen uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden päätös oli, että luvan hakijalle on varattava tilaisuus täydentää hakemustaan ainakin uusilla melumittauksilla ja melumallilaskelmalla nykyisen ampumaratatoiminnan meluvaikutuksista, sekä haulikkoratojen lähialueen ja ampumavallien maaperän pilaantumista koskevalla selvityksellä.

Asiaa käsitteli myös korkein hallinto-oikeus, joka ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Kiinteistön omistavat Someron Ampumaseura, Someron Reservin Upseerikerho ja Someron Reservin Aliupseerikerho ovat teettäneet luvan saamiseksi melumittauksia ja -mallinnuksia. On myös rakennettu ja korotettu massiivisia melusuojia ja -valleja, sekä eristetty ampumakoppeja laukausäänten vaimentamiseksi.

Uusi täydennetty hakemus jätettiin joulukuussa 2018.

– Nyt radan toiminnasta tuli neljä valitusta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin viimeksi. Ampumaradalla on tehty paljon hommia, ja paljon on tilanne siellä parantunut. Trap-rataa lukuun ottamatta toiminta saa jatkua ja lisää melusuojia tehdään lähivuosina, toteaa ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä.

Vuoden 2012 jälkeen vanha trap-rata on poistettu käytöstä. Samoin 100 metrin hirvirata, koska hirvimerkki ammutaan 75 metrin matkalta. Hirvi- ja luodikkoradalla ammutaan vain melusuojatuista kopeista, jollaiset on myös pistooli-/practical-radalla. Meluvalleja ja -suojia on rakennettu kivääri-, haulikko- ja pistooli-/practical-ratojen yhteyteen.

Ampumaradalla tehtiin 2018 melunmittaus. Raportissa todetaan ohjearvojen ylitysten olevan suuruudeltaan pieniä, ja melu oli niissä likimain ohjearvon tasoa. Merkittäviä ohjearvojen ylityksiä ei mittauksissa havaittu.

Ampumaradan alueella ei ole tarvetta välittömille maaperän kunnostustoimenpiteille. Haitta-aineiden kulkeutumista ampumaradan läheiseen pintavesiojaan esitetään tarkkailtavaksi pintavesinäytteillä.

Eräissä skeet/trap-radan tutkimuspisteissä mitatuissa näytteissä ylittyvät kuitenkin lyijyn osalta vaarallisen jätteen raja-arvot.

Hakija toteaa haulikkoammunnan ja 357-kaliiperisen pistooliammunnan ylittävän mittauksissa raja-arvot. Haulikon osalta ratkaisuvaihtoehtona on siirtää rata hirviradan paikalle, tai lisätä meluvalleja radan nykyiselle paikalle ja suunnata rataa.

Hakija esittää melun mittaamista haulikko- ja hirviradan nykyisillä paikoilla. Haulikkoradalle valitaan sopivampi paikka ja tehdään tarvittavat korjaukset meluseinien ja maansiirtotöiden avulla, jotta ohjearvoihin päästään. Mittaukset tehtiin 2019 ja rakentaminen 2020.

Uusi mittaus tehdään tänä vuonna, kun ei ole lehtiä puissa ja tuulee sopivasta suunnasta, jolloin äänet kantautuvat kaikkein kovimmillaan. Suurin osa harjoittelusta tapahtuu kesäaikaan.

Pistooliradalla siirretään 357- ja isompien kaliiperien ammunnat melusuojattuun koppiin. Pistooli-/practical-radalla meluvallia nostetaan, samalla kun uusitaan nykyisen pistooliradan meluseinä. Muutosten jälkeen on uudet melumittaukset.

Skeet-radalle on rakennettu suljettava ovi ja lisätty pressuseinämä lisäämään vaimennusta Torron suuntaan. Radan siirto eri paikkaan tai ampumasuunnan muuttaminen vaativat lisää suunnittelua. Lisävallien ja lisäseinämän rakentamista tutkitaan.

Pistooliradan vallin parannuskorjaus on suunnitelmissa vuonna 2020. Rakennusmateriaalina lautaseinämä, tutkitaan myös olkipaalien käyttöä. Pistoolilajeissa kaliiperin .357 ammunta rajataan melukopista ammuttavaksi.

Suunnitelmissa oleva trap-rata vaatii tehtyjen mittausten mukaan lisää melusuojia. Aikataulu on 2020–2023 aikana. Ennen radan käyttöönottoa tehdään hyväksyntämittaukset.

Ampumaseuran puheenjohtaja Väinö Halla-aho toteaa vastineessaan, että jokaisella jaoksella ja ampumalajilla on oma harjoitusaika. Pyhäpäivät on rajattu pois, samoin pääosin sunnuntait, lukuun ottamatta mahdollisia kilpailuja.

Rata palvelee sekä metsästykseen tarvittavaa harjoittelua että ampumakokeita, jotka on järjestettävä hyväksytyllä radalla. Rata myös palvelee ampumaurheiluharrastajia, joita ovat muun muassa ampumahiihtoharrastajat, sovelletun reserviläisammunnan, SRA:n harrastajat ja pistoolilajien kilpailijat.

Riistanhoitoyhdistys käyttää ampumarataa ampumakokeitten, hirvikokeiden järjestämiseen sekä koulutukseen metsästäjätutkinnon yhteydessä. Lisäksi ampumarata on yhdistyksen jäsenten harjoituskäytössä.

Harjoittelu ja laukausmäärät ovat olleet laskussa. Syinä ovat tiukentunut aselainsäädäntö ja aktiivisten ampujien määrän lasku.

Toimintaluvan ovat saaneet 75 metrin hirvirata, villikarjurata, luodikkorata, metsästyshaulikko-/skeet-rata sekä pistoolirata, jonka yhteydessä harjoitetaan myös SRA- ja practical-ammuntaa.

Hirviradan yhteyteen suunnitellun trap-radan käyttö edellyttää lisää meluntorjuntatoimia ja -mittauksia sekä lupa-asian uudelleen käsittelyn. Rataa voidaan kuitenkin käyttää meluntorjuntatoimiin liittyviä koeammuntoja ja mittauksia tehtäessä.