Uusia alueita luonnonvaroihin sekä matkailuun ja virkistykseen

0
Iso-Valkee

Maakuntahallitus on hyväksynyt Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan ensimmäisen ehdotuksen. Se pyytää asiasta kunnilta lausunnot. Myös kuntalaiset voivat halutessaan tehdä muistuksia kaavaehdotuksesta.
Maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen toteaa aineiston olevan hyvin laaja.
– Kartat ja yhdistelmäkartat ovat isoja, koska ne käsittelevät laajoja alueita. Niitä on hyvin vaikea tulostaa nähtäväksi, mutta tausta-aineistoa on löydettävissä liiton nettisivujen kautta.
Jyrki Virtanen kokosi ympäristölautakunnan kokoukseen keskeisiä otantoja asioista, jotka Somerolla ovat uuden kaavan myötä muuttumassa. Myös kaupunginhalitus lausuu mielipiteensä asiasta.

Luonnonvarat

Geologisesti arvokkaiksi määriteltyjä alueita (ge-kaavamerkintä) on Somerolle kaavaehdotuksessa osoitettu 12 kappaletta.
Niistä Haukkamäen, Nummijärven harjualueen, Keräkankareen, Levonmäki-Jyrkinharjun ja Rautelannumi–Syrjänmäen sekä Viuvalannummen osalta ei ole esitetty muutoksia vuonna 2008 vahvistetun Salon seudun maakuntakaavan suhteen.
Jo voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu myös Hautainkrottien, Kaskistonnummi–Harjumäen ja Äyräsnummen alueet. Näiden aluerajausta on muutettu vähäisessä määrin.
Kokonaan uusia, geologisesti arvokkaiksi määriteltyjä alueita ovat Nimettömänsuon kumpumoreenialue, Palmankallio ja Särämäki.

Metsä-Koivulan patikkapolun Pontikkapuron nuotiopaikalla on kekseliäs katos, jonka harjalta savut poistuvat.

Matkailu ja virkistys

Matkailun ja virkistyksen osalta muutoksia on ehdotuksessa pari kappaletta. Someron alueelle on ehdotuksessa osoitettu kehittämisperiaatemerkinnällä Metsäkoivula–Pohjattoman alue, jossa kehittämisen avainteemana on retkeily. Alueen vahvuutena on yhteys Torronsuon kansallispuiston alueeseen pohjoisessa.
Toisena merkittävänä uutena kohteena on Hyyppäränharjun-Iso-Valkeen alue, jossa –kehittämisen avainteemana on retkeily.
– Kyseiseen teemaan sisältyviä kohdemerkintöjä (V- ja R-kaavamerkinnät) on Someron alueella lukuisia. Mutta muun muassa Häntälän notkot ja Sisumetsän seikkailupuisto niistä puuttuvat, Jyrki Virtanen huomauttaa.

Iso-Valkee