Lisää panostusta mielenterveyspalveluihin

0
Mielenterveysyksikkö tarvitsee omat ja pysyvät tilat. Sen vakituinen toimipaikka on Jonkkalassa. Nyt tilat on otettu muuhun käyttöön ja mielenterveys- ja päihdeyksikkö on väliaikaisesti kuntoutuksen tiloissa.

Perusturvalautakunnan mielestä kaupungin mielenterveys- ja päihdeyksikön toiminta vaatii uudelleen organisointia ja kehittämistä. Muutostarpeen taustalla on, että asiakkaiden hoidontarpeet ovat muuttuneet. He ovat usein moniongelmaisia.

– Tarve toiminnan selkiyttämiselle on nähty jo vuosia. Tavoitteena on matalan kynnyksen palvelu ja ennaltaehkäisevä toiminta; että apua saa ja on tarjolla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Silloin vältytään myöhemmältä raskaalta hoidolta, sanoo vs. perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

Varhainen avun saanti ja raskaalta hoidolta välttyminen säästävät myös kustannuksia.

Lautakunta uskoo, että parempiin tuloksiin päästään, kun mielenterveys- ja päihdeyksikön tehtäväkuvia selkeytetään, toimintaa tehostetaan, suunnitelmallisuutta parannetaan ja henkilökunnan osaamista ja motivoimista vahvistetaan.

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että mielenterveysyksikön sairaanhoitajan nimike muutetaan vastaavaksi sairaanhoitajaksi. Tämän lisäksi yksikköön palkattaisiin toinen sairaanhoitaja. Vakanssi on olemassa.

Työparina sairaanhoitajat pystyvät vastaamaan akuutin hoidon tarpeen arviointiin. Silloin pystyy tekemään yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Ennaltaehkäisy luonnistuu.

Yhdessä lääkärin kanssa sairaanhoitajapari vastaa asiakkaiden lääkehoidosta ja opioidikorvaushoidon kokonaisuudesta.

Mielenterveyshoitajien työhön kuuluu suorittavan tason hoitajatyö, lääkehoidon toteutus, hoidolliset keskustelut, ryhmätoiminta ja kotikäynnit.

Yksikön ja yksilötason kehittäminen vaatii henkilökunnan lisäkoulutusta. Kriisityöryhmän perustaminen kuuluu sekin suunnitelmiin.

Tarvitaan toimiva, pysyvä ja työturvallisuuskriteerit täyttävä toimitila. Mielenterveys- ja päihdeyksikkö on nyt väistötiloissa kuntoutuksen tiloissa. Omaa toimipaikkaa Jonkkalassa on pidetty toistaiseksi varattuna ylähengitystieinfektiopoliklinikan uudelleen avaamista varten.

Mielenterveys- ja päihdeyksikön kehittämissuunnitelmaa ovat tehneet yksikön esimies Mari Paasikivi, psykiatriset sairaanhoitajat Mervi Uutela ja Reima Anolin. Uutela on Tervaskannon esimies ja Anolin Tuulentuvan asumisyksikön vastaava ohjaaja. Kolmihenkinen kehittämistyöryhmä on tehnyt yhteistyötä johtavan lääkärin Arja Lukan, perusturvajohtaja Taru Nordlundin, johtavan sosiaalityöntekijän Marjaana Sorokinin (nykyisin myös perusturvajohtajan sijainen) sekä mielenterveyshoitajien kanssa.

kaavaillut kehittämiset natsaavat yksiin kaupungin strategian, Erinomane ja notkja Somero 2025 kanssa. Sen yhtenä linjauksena on palvelutuotannon kustannustehokkuuden ja laadun lisääminen asukaslähtöisesti.

Somero on osallistumassa yhdessä Varsinais-Suomen muiden kuntien kanssa Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hankkeeseen. Siihen aiotaan hakea valtionavustusta.