Vuonna 1990: Vesioikeus antoi tutkimusluvan

0

Somero-lehti 16.11.1990

Vesioikeus antoi Salon kaupungille sekä Halikon, Paimion ja Perttelin kunnille luvat tutkia pohjavesilähteitä Someron harjualueella lähes sataan maatilaan kuuluvilla mailla.

Maanomistajat eivät antaneet hakijoille suostumusta tutkimusta varten ja myös Someron ympäristönsuojelulautakunta antoi tutkimuspyynnöstä kielteisen päätöksen.

Vesioikeus kumosi ympäristönsuojelulautakunnan päätöksen, josta kunnat olivat valittaneet ja myöntyi kuntien hakemaan tutkimuslupaan. Vesioikeuden päätöksestä on vielä valitusoikeus vesiylioikeudelle 8.1.1991 mennessä.

Hankkeen taustalla on hakijakuntien vesipula. Tämän vuoksi on tarkoitus selvittää mahdollisuus ottaa ja johtaa pohjavettä Kiikalan ja Someron harjualueilta. Someron puolella nämä alueet sijaitsevat Oinasjärven, Mäyrämäen ja Kaskiston kylissä.

Tutkimusohjelman mukaan tarkoituksena on selvittää Kiikalan pohjavesiesiintymistä käyttöön saatavan veden määrä, laatu ja nykyinen käyttö sekä selvittää ja arvioida pohjaveden käytöstä aiheutuvat haitat ja mahdolliset edunmenetykset.

Puoltavia lausuntoja

Päätöksensä tueksi vesioikeus sai lausuntoja, joissa puolletaan tutkimusluvan myöntämistä. Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin käsityksen mukaan Kiikalan ja Someron harjualueilla tehtävät lisäselvitykset ovat tarpeen. Niinikään Turun vesi- ja ympäristöpiiri katsoo, että kysymyksessä on tavanomainen pohjavesitutkimus, eikä estettä luvan myöntämiselle ole. Vesi- ja ympäristöhallitus on yhtynyt näihin lausuntoihin.

Vesioikeus toteaa päätöksessään, että asetettuja lupaehtoja noudattamalla tutkimuksista ei ennalta arvioiden aiheudu kenellekään pysyviä edunmenetyksiä.

Vesioikeuden asettamien lupaehtojen mukaan muun muassa alueen omistajan tai haltijan kanssa mahdollisesti tehtäviä sopimuksia on noudatettava. Tutkimusten ja havaintojen aloittamisesta on ilmoitettava maanomistajille ja mahdollisille vuokraoikeuden haltijoille hyvissä ajoin.

Tutkimusluvan saajan on seurattava koepumpattavan veden poisjohtamiseen käytettävien ojien ja purojen virtaamia ja keskeytettävä pumppaukset, mikäli haitallista tulvimista ilmenee. Niinikään on seurattava tutkimusten vaikutuspiirissä olevista lähteistä purkautuvia ja lähdepurojen vesimääriä sekä Kertomuksenjärven, Iso-Pitkustan, Vähä-Pitkustan, Kalattoman, Mulkkulampien, Halkjärven, Karaten, Salakkajärven, Saarijärven, Kaitalammin, Väärijärven, Iso-Herakkaan, Taskun, Pikku-Valkeen ja Iso-Valkeen vedenkorkeuksia.

Päätöksen mukaan tutukimuslupa on voimassa 18 kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.