Vuonna 1991: Lomautuksia tulossa, uusi kirjasto mielessä

0

Somero-lehti 8.1.1991

Nokia Mobile Phones lomauttaa Somerolla 10-20 työntekijää lähiaikoina. Varoitukset lomautuksista on jätetty ja tämän viikon aikana aloitetaan yksityiskohtaisemmat neuvottelut lomautettavien määrästä, henkilöistä ja lomautusten ajankohdasta. Lomautukset tulevat koskemaan yhtälailla työntekijöitä kuin toimihenkilöitä.

Matkapuhelintuotantoa koskevat lomautukset annetaan ”toistaiseksi”, ts. lomautusten takarajasta ei tällä hetkellä ole tietoa.

Syinä lomautuksiin ovat toisaalta taloudellinen taantuma ja toisaalta NMP:n uudet vähemmän työpanosta vaativat puhelinmallit. Standardisoinnin seurauksena myös pakkaaminen ja varastointi vaativat vähemmän työvoimaa.

Ostettu kirjasto vai rakennettu kirjasto

Kirjastorakentamista pohtinut työryhmä on päätynyt selvityksissään siihen, että nykyisten kirjastotilojen siirtyessä Joensuun koulun käyttöön, tulisi kunnan hankkia uudet kirjastotilat joko ostamalla tai itse rakennuttamalla. Vuokraaminen ei selvityksen mukaan ole perusteltua.

Uusien kirjastotilojen hankkiminen sai lisäpotkua Turun ja Porin lääninhallituksen tiedusteltua loppukesästä -90 Someron kunnan kirjastorakentamishanketta vuosille 1991-1997.

Kunnanhallitus otti asian käsiteltäväkseen ja lähetti lääninhallitukselle varauksen rakentamishankkeen sijoittamiseksi vuodelle 1993, joka myös on lääninhallituksen ehdottama rakennushankkeen aloittamisvuosi.

Uusien kirjastotilojen hankkiminen on sidoksissa Joensuun koulun laajennus- ja saneeraushankkeeseen. Mikäli koulu tavitsee kirjaston nykyiset tilat käyttöönsä, on kirjastolle hankittava uusi toimitila joko vuokraamalla, ostamalla tai rakennuttamalla. Joensuun koulun muutostytöt ovat lääninhallituksen listoilla vuonna 1994.

Kirjaston tulevaa sijoitusta on pohtinut kunnanjohtaja Arto Luhtalan asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet Jouni Elo, Jouko Helkiö, Markku Koskinen ja Elina Rasa.

Kirjastohankkeen vaihtoehdot

Työryhmä on konsultoinut kulttuuriasiainneuvos Keijo Perälää opetusministeriöstä. Hänen kannanottonsa mukaan vuokraaminen on kunnalle erittäin epäedullinen vaihtoehto.

Epäedullinen vaihtoehto se on jo pelkästään siitä syystä, että kunta joutuu maksamaan muutamassa vuodessa vuokrina sen, minkä tilojen ostaminen tai rakennuttaminen tulisi maksamaan.

Työryhmän kannanoton mukaan kirjastotilojen hankkimista vuokraamalla ei tulla ehdottamaan. Jäljelle jääviksi vaihtoehdoiksi nousevat joko tilojen ostaminen tai niiden rakennuttaminen.

Valtionosuuden määrä on sama, ostetaan tilat tai sitten rakennutetaan. Täyteen valtionosuuteen edellyttävän uuden kirjastotilan hyötypinta-alaksi jää 690 neliömetriä, koska Oinasjärven kirjaston 90 neliötä joudutaan poistamaan kokonaispinta-alasta.

Valtionosuuteen oikeuttavia tiloja ovat niin ikään kiinteistönhoidolliset tilat sekä auton tallitilat, jotka mukaan lukien pinta-alaksi tulisi 790 neliötä, mikä voidaan ylittää 20 prosentilla, jos väkiluku on selvästi kasvava.

Viime vuoden normituksen mukaan Someron kunta saisi kirjastorakentamiseen valtionosuutta yhteensä 3 798 630 markkaa ja ensikertaisen kalustamisen hinta 690 neliölle 793 500 markkaa.

Katseet torin suuntaan

Työryhmä toteaa, että kouluhallituksen neliönormituksen mukaisena kirjastosta tulee alunalkaen pieni. Normituksen noudattaminen edellyttää tilojen todella tehokasta suunnittelua, johon parhaiten soveltuisi kirjastoja jo aiemmin suunnitellut arkkitehti.

Toimitilojen edellytetään sijoittuvan yhteen kerrokseen, sillä yleisötilojen sijoittuminen kahteen kerrokseen edellyttäisi 2-3 viran lisäystä.

Kirjaston toiminnan kannalta sen sijoittuminen torialueelle olisi paras ratkaisu. Toimikunta muistuttaa erityisesti siitä, että nyt rakennettava kirjasto on Somerolla ensimmäinen varta vasten kirjastoksi suunniteltu tila, jonka tulisi säilyä toimivana ja muunneltavana vuosikymmeniä.