Kaupungin uusi metsäsuunnitelma huomioi metsien monimuotoisuuden, virkistysarvon ja tuoton

0
Metsänhoitoyhdistys Salometsän alueneuvoja Kuisma Munter Valkeen alueen metsissä joitakin vuosia sitten.

Someron kaupungin metsille on laadittu metsäsuunnitelma seuraavalle kymmenelle vuodelle.

– Uusi metsähoitosuunnitelma tähtää omistajan (kaupungin) sekä ympäristön kannalta hyvään metsänhoitoon, jossa huomioidaan metsien monimuotoisuus ja virkistysarvo. Suunnitelma mahdollistaa kaupungin tuotto-odotteen ja tavoitteen siten, että se kestää tarkastelun monimuotoisen metsänhoidon näkökulmasta, tiivisti Metsänhoitoyhdistys Salometsän alueneuvoja Kuisma Munter esitellessään kaupunginhallitukselle uutta metsäsuunnitelmaa.

Suunnitelma koskee tiloja Dollari, Huuva, Karhukorpi I, Koivula, Loitti, Marjakorpi, Marjakorpi II, Metsämaa, Metsä-Mäyrämäki, Metsä-Nikula, Paakkala, Valkee ja Vanhalanmetsä. Suunnitelma kattaa noin 1534 hehtaaria metsätalousmaata.

Metsäpinta-alasta noin 800 hehtaarille tehdään harvennushakkuut.

– Tämä on niin sanottua normaalia metsänhoitoa, jolla pidetään huolta metsien kunnosta ja kasvusta, kertoi Munter.

Lisäksi uudistushakkuita suunnitelmassa on 27 hehtaaria. Suurin osa niistä on lähinnä lahoja kuusikkoja, jotka korjataan pois.

Lisäksi tehdään poimintahakkuita 3 hehtaaria, joilla varmistetaan kaupungin linjaama metsätuotto-odote ja toteutetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmää. Metsässä kasvaa monen ikäisiä ja kokoisia puita. Metsään ei tehdä avohakkuita, vaan puista poistetaan kerrallaan vain osa. Tämä osa kaupungin metsistä säilyy aina peitteisenä.

Metsien monimuotoistamiseen tähtääviä toimia kohdistetaan 700 hehtaarille. Tämä pitää sisällään taimikot, nuoret metsät, harvennetut metsät ja uudistuskypsät metsät. Uudistuskypsiä metsiä kaupungilla on 220 hehtaaria, joille ei suunnitelman mukaan tehdä mitään, vaan ne jätetään lepoon.

– Luonnon monimuotoisuus ja sen edistäminen ovat kestävän metsätalouden perusta. Kaikki metsien tuottamat ekosysteemipalvelut, mukaan lukien puuraaka-aine, perustuvat luonnon monimuotoisuuteen. Sen turvaamiselle on Suomessa ja Somerolla hyvät lähtökohdat, sillä metsätalous perustuu meillä luontaisesti esiintyviin puulajeihin, totesi alueneuvoja Munter.

Hän sanoi lainsäädännön luovan pohjan luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle. Sen lisäksi tehdään paljon vapaaehtoisia toimia, joilla on erittäin vahva rooli suomalaisessa metsätaloudessa.

– Käytännössä monimuotoisuutta edistetään talousmetsien luonnonhoidolla sekä suojelemalla monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaat kohteet, kuten rehevät lehtolaikut, joissa lajirunsaus on suuri. Sekä luonnonhoito että suojelu ovat kehittyneet isoin askelin etenkin viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

Hän otti esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen tähtäävistä toimista Somerolla tehdyt suojelutoimenpiteet Iso-Valkeen alueella.

– Viimeistään viime kesänä koronasta johtuvat poikkeusolot osoittivat luonnonkohteiden merkityksen ja arvon kaupungin asukkaille, kun ihmiset ryhtyivät liikkumaan enemmän luonnossa. Iso-Valkeen aluetta oli hoidettu jo kunnioittaen luonnon monimuotoisuusperiaatetta, mutta oikea-aikainen rahoituspäätös oli tulevaisuuden kannalta sekä virkistyskäytön että luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää.

Someron sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä teki viime marraskuussa aloitteen. Ryhmä esitti, että metsänhoitosuunnitelman uudistamisen yhteydessä laaditaan suunnitelma, jolla tähdätään siihen, että kaupungin omistamissa metsissä siirrytään jatkuvan kasvatuksen menetelmään niiltä osin kuin se on mahdollista ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista.

Aloitteessa viitattiin avohakkuiden epätoivottuihin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat maisemiin, vesistöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.

Uudistus- eli niin sanottujen avohakkuiden määrä uudessa metsäsuunnitelmassa on 27 hehtaaria, eli alle 1,8 prosenttia koko metsätalousmaasta.

– Kokonaisuutena suunnitelma tähtää omistajan ja ympäristön kannalta hyvään metsänhoitoon, jossa huomioidaan metsien monimuotoisuus, virkistysarvo ja taloudellisuus siten, että suunnitelmaa kestää tarkastella monimuotoisen metsänhoidon näkökulmasta.

Kaupunginhallitus katsoo, että suunnitelmaa täyttää näin demarien aloitteen tavoitteet.

Metsäsuunnitelman kaupungille on laatinut Metsänterä Ky.