Kuntavaalit 2021: Lukijat kysyvät, puolueet vastaavat

0

Somero-lehti pyysi lukijoilta kysymyksiä, joita esittää kuntavaaleissa Somerolla mukana oleville puolueille. Ehdotuksia tuli ja vastauksia kysymyksiin on saatu.
Tässä kysymys metsienhoidosta:
Kuinka haluatte,  että Someron kunnan omistamia metsiä hoidetaan? Avohakkuu vai jatkuva kasvatus ja missä määrin?

Keskusta

Kaupungin metsät ovat pääasiassa talousmetsiä. Niitä tulee hoitaa metsätaloussuunnitelman mukaisesti siten, että metsien kasvu ja tuotto turvataan. Metsien tuotolla on tärkeä merkitys kaupungin taloudessa. Jatkuvaan kasvatukseen liittyy ongelmia erityisesti puunkorjuun taloudellisuuden ja metsien kasvun näkökulmasta. Metsien hoidossa on huomioitava lisäksi luonnon monimuotoisuus, arvokkaat luontokohteet sekä virkistyskäyttömahdollisuudet. Hyvin kasvava metsä sitoo tehokkaasti hiiltä.

Kokoomus

Tukeudumme valtuuston nyt helmikuussa vuosiksi 2020–30 hyväksyttyyn metsätaloussuunnitelmaan. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Kristillisdemokraatit

Avohakkuita ei ole järkevää kategorisesti lopettaa, sillä jotkut alueet vaativat tämäntyyppistä kestävän talouden metsänhoitoa. Kuitenkin jatkuvan hyvän metsänhoidon periaatteella turvataan tasainen kasvu ja tulonlähde kaupungille. Samalla säilytetään Somerolle tyypillinen luonnonkaunis ilmeikkyys ja maisema. Hyvällä ja monipuolisella metsänhoidolla Somero kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen haittojen torjunnassa.

Liike Nyt

Someron metsiä pitäisi hoitaa tulevaisuudessa tapauskohtaisesti ja ottaa oikeanlaiset tarpeet huomioon. Molemmat vaihtoehdot ovat kannatettavia. Vanhoja umpimetsiä pitäisi laittaa isommin avohakkuuksi, jotta pystytään kasvattamaan ympäristönkin kannalta hyviä hiilinieluijinakin toimivia metsiä. Jatkuvaa kasvatusta suositaan taas nuoremmilla metsäalueilla, esimerkiksi kuusikoissa suosisimme enemmän avohakkuumenettelyä.

Perussuomalaiset

Kaupungilla on hyvä metsäsuunnitelma. Harvennushakkuu (kasvatushakkuu) ja avohakkuu (uudistushakkuu) pääpainona ja perinteiset menetelmät käytössä edelleen. Jatkuvan kasvatuksen osuutta lisättäisiin hieman ja selvitettäisiin suojeltavan metsän pinta-alan kasvattamista sekä ennallistettavien alueiden suunnitelmaa.
Lisäksi pidetään huolta hakkuualueen luontaisesta uudistumisesta, ja käytössä olisi metsänhoidon kestävät käytännöt. Nytkin metsien hoidossa pidetään talouden lisäksi huolta monimuotoisuudesta ja virkistymistoiminnan huomioimisesta. Jatkuvan kasvatuksen metsää on hoidettava muun muassa poimintahakkuilla, jotta vältytään kuusivaltaistumiselta ja täten juurikäävältä ja hyönteistuhoriskeiltä.

Sosiaalidemokraatit

Kaupungin metsäsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä käytiin hyvä keskustelu metsienkäytöstä osin SDP:n valtuustoaloitteen innoittamana. Metsäsuunnitelma osoitti, että kaupunki hoitaa metsiään pääsääntöisesti kestävällä ja vastuullisella tavalla. Jatkossa metsiä tulee hoitaa luonto- ja virkistysarvot yhä paremmin huomioiden. Avohakkuita tulee välttää aina kun se on metsänhoidolliset ja taloudelliset näkökulmat huomioiden mahdollista.

Vasemmistoliitto

Metsiä pitää pääasiassa hoitaa jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Toki jossain tapauksessa on avohakkuu järkevää (esimerkiksi kuusimetsän puissa paljon maannousemasientä). Ja hakkuujätteet, oksat ja latvat pitää ehdottomasti kerätä pois hakkeeksi. Hoidetussa metsässä on nautinto kävellä, marjastaa ja sienestää.

Vihreät

Yhden puulajin tasarakenteisten metsiköiden kasvattaminen on tullut tiensä päähän, ilmaston muuttuessa se on liian riskialtista ja kallista. Tavoitteena on, että kaupungin omistamat metsät saadaan jatkuvan kasvatuksen piiriin. Ihan orjallisesti ei tätäkään oppia kannata noudattaa, vaan joissakin tapauksissa alle hehtaarin avohakkuu ja luontainen uudistus voi olla järkevä ratkaisu, riippuen puuston laadusta, maalajista ja maaston muodoista. Jatkuva kasvatus takaa puunsaannin myös olosuhteiden muuttuessa.
Kaupungin metsien tuoton kannalta on tärkeää, että metsässä on kasvamassa erirakenteista sekapuustoa. Puurakentamisen lisääntyessä hyvin kasvatetulla arvopuulla tulee olemaan kysyntää. Jatkuva kasvatus on myös hiilisidonnan kannalta parempi ratkaisu kuin jaksollinen kasvatus.
Kaupungin metsien hoidossa on pyrittävä monitavoitteisuuteen myös säästämällä parhaiten säästyneet vanhan metsän kuviot suojelualueiksi. Sienestykseen, marjastukseen sekä ulkoiluun varatut mahdollisimman koskemattomat luontoalueet ovat paitsi hyvinvointitekijä somerolaisille myös vetovoimatekijä kaupunkiin muuttoa suunnitteleville ulkopaikkakuntalaisille.