Budjettiehdotuksessa varaudutaan sijaisjärjestelyjen kohentamiseen sekä uuteen hoitajamitoitukseen

Kaupungin perusturvan budjettiesitys on ensi vuodelle 33,5 miljoonaa euroa. Se ylittää sille annetun raamin runsaalla 500 000 eurolla. Suurimmat ylitykset aiheutuvat tehostetun palveluasumisen, mielenterveystyön ja päihdehuollon sekä kehitysvammahuollon ostopalveluiden kasvusta.

Ikäihmisille on pitänyt hankkia yksityisiä asumispalveluja Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen lisäksi naapurikunnista, kun Somerolla on pulaa tehostetun palveluasumisen paikoista. Uusi palvelutalo tulee helpottamaan tilannetta.

– Budjettia tehdessä periaatteena on ollut, että keskitytään enemmän ennaltaehkäisevään työhön kuin hankitaan muualta ostopalveluja, toteaa perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

Budjettiraamissa oli jo ennakoitu hoitajamitoituksen nostoon valmistautumista.

Perusturva varautuu palkkaamaan ensi vuonna lisää hoivahenkilöstöä, jotta uusi hoitajamitoitus luonnistuu. Heitä tarvitaan lisää myös sijaisjärjestelyihin.

Perusturva ehdottaa talousarvioesityksessään, että ensi vuonna palkattaisiin yhdeksän hoitajaa lisää; Mäntykotiin ja Tervaskotiin kuusi hoiva-avustajaa ja kaksi lähihoitajaa sekä yksi sairaanhoitaja terveyskeskuksen vastaanottoon.

– Hoitajat alkavat olla todella väsyneitä. Palkankorotus ei vastaa uupumukseen, vaan nyt tarvitaan lisää käsiä, toteaa Sorokin.

Lisäksi kokeillaan oppisopimuskoulutusta. Kymmenen henkilöä otetaan hoivatöihin oppisopimuksella, puolet Lamminniemeen ja puolet kaupungin muihin yksiköihin. Salon seudun ammattiopiston Someron hoivakoulutettavia on jo tarttunut oppisopimusvaihtoehtoon.

Erityisen vaikeaa on ollut saada sijaisia.

– Korona-aikana sijaisten saaminen on tuonut lisähaasteita. Kesällä sijaisia oli vaikeuksia saada erityisesti kotihoitoon, vuodeosastolle ja terveyskeskuksen vastaanottoon. Esimiesten työajasta on mennyt jopa 80 prosenttia sijaisjärjestelyihin, sanoo Sorokin.

Rekrytointia on tarkoitus kehittää palkkaamalla lisää vakituisia sijaisia.

– Toimivimmaksi malliksi on osoittautunut niin sanottu vakituisten sijaisten sijaisryhmä, joista osa voi olla kiinnitettyinä yhteen toimintayksikköön ja osa olla yksiköissä kiertäviä.

Nyt varahenkilöstössä on 11 vakituista tekijää. Heistä kymmenen on hoivatyössä ja yksi hallinnossa.

– Tavoitteena on, että ensi vuonna meillä on oma sijaisjoukkonsa, joka hoitaa vuosilomia, ja toinen joukko, joka pystyy vastaamaan akuutteihin tapauksiin, lyhyempiin sijaisuuksiin, esimerkiksi jos työntekijän lapsi sairastuu, kertoo perusturvajohtaja.

Esityksenä on myös, että varahenkilöstön vastaavan sairaanhoitajan nimike muutetaan rekrytointivastaavaksi. Hän haastattelee uusia työntekijöitä, vastaa lääkelupien sekä koulutuksen tarkistamisesta sekä ylläpitää sijaispoolia.

Toimintatavan muutokset eivät lisää ensi vuoden menoja, kun 14 vakituisen sijaisen palkkakulut siirretään sijaismäärärahoista vakituisiin palkkoihin. Budjetin sisällä on siis lisätty vakansseja ja vähennetty sijaismäärärahoja.

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että jo tänä vuonna aloittaisi kaksi hoitajaa lisää vastaamaan akuutteihin sijaistarpeisiin. Lautakunta pyytää kaupunginhallitukselta lupaa lisätä kaksi lähihoitajan tehtävää vakituiseen varahenkilöstöön kuluvana vuonna. Lisämäärärahan tarve on 15 000 euroa.

Budjetissa varaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymiseen hyvinvointialueelle 2023 alusta. Valmistelutyö vaatii merkittävästi resursseja myös Someron kaupungille jäävien palveluiden, toimintaedellytysten sekä vastuiden ja rajapintojen selvittämiseen.

Suuria investointeja ei perusturvassa tehdä ensi vuonna.

– Ei ole tarpeitakaan, eikä järkeä, kun sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat siirtymään hyvinvointialueelle, toteaa perusturvajohtaja.

Terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän päivitys piti tehdä tänä vuonna. Se siirtyy ensi vuonna hoidettavaksi. Siihen tarvitaan noin 260 000 euroa, joka on perusturvan tarpeesta tulevia tietohallinnon kuluja. Päivitys on tietoturvasyistä tarpeen.