Aluehallintovirastot selvittivät, miten tärkeinä kansalaiset kokevat kirjastojen demokratiaa tukevat palvelut ja millaisille palveluille olisi tarvetta.

Yli 80 prosenttia koki kirjaston roolin paikallisen ja valtakunnallisen tiedon saatavuuden ja käytön edistäjänä vähintään melko tärkeäksi. Tiedonjakelussa kirjastojen vahvuus on sen avoimuus kaikille. Myös monipuoliset aineistot ja henkilökohtaisen neuvonnan mahdollisuus koettiin tärkeiksi.

Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että kirjasto edistää yhteiskunnallista aktiivisuutta. Parhaiten se onnistuu mahdollistamalla uusien asioiden oppiminen sekä innostamalla uusiin asioihin.

Parhaiten kirjasto edistää sananvapautta tarjoamalla tilat eri tarpeisiin sekä tarjoamalla kaikille tasavertaisen mahdollisuuden hyödyntää tietoa ja ideoita.

Vuoropuhelun lisääminen katsottiin tarpeelliseksi. Parhaiksi keinoiksi nimettiin kirjastoissa järjestetyt keskustelut päättäjien kanssa ajankohtaisista asioista sekä eri kulttuureihin tutustumisen mahdollistamisen kirjastoissa.

Yli puolet vastaajista luki kirjoja tai lehtiä päivittäin ja 84 prosenttia vähintään viikoittain. Lukemisaktiivisuus nousi ikäryhmittäin, ja kirjastoja paljon käyttävät lukivat aktiivisemmin lehtiä ja kirjoja kuin kirjastoja vähemmän käyttävät.