Kaupunki haluaa hyvinvointialueen maksavan vuokraa myös maapohjista

0

Kaupunki vaatii maanvuokran sisällyttämistä asetukseen, jolla säädetään kunnilta hyvinvointialueille vuokrattavista toimitiloista maksettavista korvauksista siirtymäkauden aikana.

Kaupunginhallitus laati lausunnon vastaukseksi valtiovarainministeriön kaupungille antamaan luonnokseen, jonka mukaan maapohjat luovutettaisiin hyvinvointialueen käyttöön korvauksetta.

Someron kaupungin mielestä asetusluonnoksen mukaista ylläpitovuokran määritystä on myös tarpeen tarkentaa muun muassa siltä osin, milloin ja miten säädetystä vuokratasosta voidaan poiketa.

Ongelmallisena voidaan pitää myös vuokrien tarkastusmallia, jossa ei ole selkeästi esitetty miten 3 + 1 vuoden vuokrakauden aikana tehdyt investoinnit vaikuttavat vuokratasoon. Tämä epävarmuus voi lisätä käyttöön jäävien rakennusten korjausvelkaa, jos tarpeellisia investointeja lykätään edellä mainitusta syystä.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa säädetään kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueen hallintaan. Toimitilat siirtyvät vuoden 2023 alusta.

Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitiloista vuokrasopimuksen, joka on voimassa vähintään vuoden 2025 loppuun. Vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset.

Someron kaupungilta siirtyvän sosiaali- ja terveystoimen sisäiset vuokrat kaupungin nykyisellä mallilla laskettuna ovat noin 2 miljoonaa euroa vuodessa. Pelastustoimen ulkoiset vuokrat ovat noin 120 000 euroa.