Linnaa ei saa purkaa eikä julkisivuun tehdä oleellisia muutoksia

Ympäristölautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen Hiidenlinnan alueen ranta-asemakaavaksi ja ranta-asemakaavan muutokseksi. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Alue sijaitsee Särkjärven rannalla Somerniemellä.

Ranta-asemakaavalla muodostetaan matkailurakennusten korttelialueet sekä loma-asuntojen tai erillis- tai kytkettyjen pientalojen korttelialue sekä lähivirkistysalueet, pysäköintialue ja vesialue sekä energiahuollon alue ja ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut alueet.

Hiidenlinna Oy toimitti runsas vuosi sitten hakemuksen, jotta ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutos laitettaisiin vireille. Yrittäjä Sami Uotilan tavoite on kehittää Hiidenlinnan matkailukeskusta. Kaavalla halutaan luoda edellytykset kehittämiselle. Vanha ranta-asemakaava on vuodelta 1972.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto oli kuluvan vuoden helmi-maaliskuussa julkisesti nähtävillä. Ehdotuksesta annettiin kahdeksan lausuntoa ja yksi muistutus. Palautteiden vuoksi kaavaehdotuksiin tehtiin muutoksia.

Hiidenlinnan päärakennus on nyt merkitty kaavamerkinnällä sr eli on suojeltava rakennus, joten sitä ei saa purkaa eikä julkisivuihin tehdä oleellisia muutoksia.

Korttelin 1 RM uudisrakentaminen on keskitetty korttelin pohjoisosaan ja rakennusalaa on supistettu. Samalla alueella on osoitettu alueen osamerkintä /s, jolla rajauksella ympäristö ja Hiidenlinna tulee soveltua yhteen ja linnalle annetaan sille kuuluva arvo.

Hulevesien osalta on tehty erillinen suunnitelma. Jätevesien käsittelyä täydennetään jo olemassa olevia laitteita ja rakenteita hyödyntäen. Liikennemääristä ja liikenteen ohjaamisesta on tehty arviointeja ja liikennevaikutusten arviointi on täydennetty kaavaselostukseen.

Huoltorakennuksen rakennusalaa on siirretty 10 metriä poispäin muuntamorakennuksen rakennusalasta. Tällä rajoitetaan tulen leviämistä rakennuksesta toiseen. Alueen sisäinen tiestö ja pääsytiet alueelle selvitetään, jotta pelastuslaitos pääsee mahdollisimman lähelle rakennuksia ja rakennelmia mahdollista paloa sammuttamaan.

Nähtäville asettamisen jälkeen kaavaehdotukseen sekä siihen sisältyvään oheisaineistoon tehdyt korjaukset ja täydennykset on hyväksytetty maanomistajalla. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville ei ole tarpeen.

Kaavan laatijana on toiminut diplomi-insinööri Juha Poutanen Insinööritoimisto Poutanen Oy:stä.