Seurakunnassa 304 000 euron ylijäämä viime tilikaudelta

0
Toimintatuotot tiliryhmittäin

Vuosien työ Someron seurakunnan talouden tasapainoon saattamisessa on tuottanut tulosta. Työn ansiosta viime vuosien tilinpäätökset ovat olleet positiivisia.

Viime vuoden tilinpäätös toteutui huomattavasti parempana budjettilukuihin nähden. Vuosikatteen kohdalta tilinpäätös oli talousarvioon nähden 405 000 euroa parempi. Poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jäi noin 304 000 euroa.

Pandemian myötä toimintoja jouduttiin supistamaan edellisvuoden tavoin, ja tämän seurauksena kuluja oli vähemmän kuin talousarvioon oli arvioitu.

Henkilöstökuluissa saatiin tuntuva säästö, noin 90 000 euroa. Koronapandemian jatkuessa toimintaa ei edelleenkään voitu toteuttaa suunnitellussa laajuudessa ja tämän vuoksi esimerkiksi kiinteistö- ja keittiöpuolelle ei palkattu kesätyöntekijöitä.

Myös henkilöstöresursseissa tapahtuneilla muutoksilla oli vaikutusta henkilöstökulujen vähentymiseen. Palveluiden ostoihin budjetoitua määrärahaa jäi käyttämättä noin 50 000 euroa. Aine- ja tarvikehankintoihin varattuja määrärahoja jäi käyttämättä reilut 35 000 euroa.

Kirkollisverotuottoja kertyi yli 58 000 euroa arvioitua enemmän. Someron seurakunnan vuoden 2021 tuloista 80 prosenttia oli jäseniltäkerättyäkirkollisveroa ja 2 prosenttia oli valtionrahoitusta.

Seurakunnan sijoitustoiminnasta vastaa laaditun sijoitussuunnitelman mukaisesti SP-Rahastoyhtiöt. Seurakunnan ja hautainhoitorahaston varainhoitosalkkujen markkina-arvot olivat selkeästi plussalla tilinpäätöspäivänä.

Huomionarvoista on, ettei kriisiytyvän seurakunnan mittareista täyttynyt yksikään, kuten eivät myöskään hallinnon ja toiminnan mittarit.

Kiinteistöjen osalta suurin investointi oli Someron kirkon tornin kuparikatteen ja julkisivujen rapautuvien tiilien korjaus. Ne maksoivat noin 697 000 euroa.

Lisäksi uusittiin Somerniemen seurakuntatalon ikkunat sekä julkisivujen laudoitus, noin 60 000 euroa.

Vaikka tilikauden tulos on 304 019,43 euroa ylijäämäinen, niin tuloksen arvioinnissa pitääkuitenkin ottaa huomioon tilikauden aikana saatu 77 919,59 arvoinen testamentti. Myös puun myyntitulot olivat 71 325,27 euroa.

Toimintatuotot olivat 330 309,65 euroa, jossa nousua edellisvuoteen verrattuna oli 175 174,76 euroa.

Tiliryhmittäin toimintatuotot olivat: Maksutuotot 34 %, kolehdit, keräykset, lahjoitusvarat 27 %, metsätalouden tuotot 22 %, vuokratuotot 12 %, tuet ja avustukset 3 % sekä myyntituotot 2 %.

Toimintakulut olivat 1 622 807,21 euroa, jossa lisäystä edellisvuoteen verrattuna oli 57 540,99 euroa. Esimerkiksi palveluiden ostoissa lisäystä oli noin 28 000 (+8 %) ja tavaraostoissa hiukan reilut 43 000 (+20 %). Henkilöstökuluissa oli vähennystä vajaa 7 000 euroa.

Toimintakulut jakaantuivat: henkilöstökulut 56 %, palvelujen ostot 23 %, aineet ja tarvikkeet 16 %, annetut avustukset 3 % sekä muut toimintakulut 2 %

Kirkollisverojen tuotto oli 1 668 807,21 euroa, mikä on noin 39 000 euroa (+2,4 %) enemmän kuin vuonna 2020. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 82 prosenttia. Valtionrahoitusta saatiin 170  244 euroa. Rahoitustuottoja saatiin 40 738,53 euroa, mikä on noin 19 500 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Vuosikatetta kertyi 415 142,50 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 111 876 euroa. Seurakunnan rahavarat vähenivät noin 305 000 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1,7 miljoonaa.

Vaikka työ talouden tasapainottamisen eteen on tuottanut tulosta, on seurakunnan jäsenmäärän lasku kuitenkin noin 1,6 prosentin luokkaa vuodessa. Saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio.

Someron seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,65 vuodesta 2010 asti. Verotuloennusteen mukaan Someron seurakunnan verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2030 noin 1,7 miljoonaa euroa. Verotulojen ennustetaan jopa nousevan vielä vuonna 2024. Tämän jälkeen laskusuunnan arvioidaan olevan noin 0,5 prosenttia per vuosi.

Someron seurakunnan taloutta on jo sopeutettu vuosien kuluessa monin tavoin. Vanhat pappilat on myyty vuosia sitten ja henkilöstönmäärää vähennetty. Henkilöstökulut ovat pienentyneet vuosittain. Myös vapaaehtoisia on koitettu aktivoida mukaan toimintaan.

Tilikauden päättymisen jälkeen Venäjä on aloittanut hyökkäyssodan Ukrainaan. Maailman geopoliittisella tilanteella on vaikutus seurakunnan talouteen tänä vuonna, ja sitä ei ole huomioitu talousarvion laadinnassa. Tilinpäätöksen laadintahetkellä on arvioitu, että tilanteella on vaikutusta tulevan tilikauden rahamarkkinatilanteeseen. Vaikutukset kohdistuvat mahdolliseen inflaation äkilliseen nousuun sekä energian ja raaka-aineiden hinnannousuun.

Henkilöstömäärä viime vuoden lopussa oli↔ 20 henkilöä, joista 2 osa-aikaisia. Naisia oli 14 ja miehiä6. Heistäviranhaltijoita oli 13 ja työsopimussuhteisia 7. Henkilöstön keski-ikäoli 47,35.

Vuoden 2021 alusta Someron seurakunta siirtyi osaksi Turun alueellista keskusrekisteriä, jolloin valtaosa väestönkirjanpitoon ja jäsentietoihin liittyvistä tehtävistä hoidetaan keskusrekisterissä. Tästä johtuen seurakuntasihteerin virkaa ei enää täytetty eläkkeelle jäämisen jälkeen, vaan kirkkoherranvirastoon vielä jäänee↔t työtehtävät jaettiin muille työntekijöille.

Henkilöstöpuolella vapaaehtois-työn ohjaajan 60 prosentin työsuhde kokoaikaistettiin ja työnkuvaan lisättiin tiedotuksen osuutta. Muita muutoksia olivat suntion irtisanoutuminen vuoden 2021 lopussa, nuorisotyönohjaajan jääminen osa-aikaeläkkeelle ja diakonin jääminen virkavapaalle.

Pitkään jatkuneella tautitilanteella on ollut vaikutusta myös Someron seurakunnan henkilöstöön ja sen jaksamiseen. Koronatilanne aiheutti lisäkuormitusta ja epävarmuutta monien työntekijöiden työtehtävien hoitoon. Tilanteen helpottamiseksi palkattiin kesäpappi kesä–elokuun ajaksi.

Kirkollisista toimituksista lisääntyivät suhteellisesti eniten hautaan siunaamisten määrä, joka oli 153 (108 vuonna 2020). Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 12, mikä on aiempien vuosien tasoa. Kastettujen määrä oli 37 (46 vuonna 2020). Kastettujen osuus syntyneistä oli noin 83 prosenttia (87 % vuonna 2020).