Öljysäiliön maahanjättäminen viranhaltijan päätettäväksi

0
Kuva: Riitta Salmi / TS

Ympäristölautakunta ratkoo kesäaikaan Somerolla tämän tästä lupapyyntöjä, jotka koskevat vanhan käytöstä poistetun öljysäiliön maahan jättämistä. Nyt lupamenettely kevenee.

Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan, että kiinteistön maanalaiset vaarallisten kemikaalien säiliöt ja putkistot poistetaan, kun niitä ei enää käytetä.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi tällöin erityisestä syystä myöntää yksittäistapauksessa luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamishakemukset kemikaalisäiliöiden poistamisvelvollisuudesta on tähän asti käsitelty ympäristölautakunnassa.

Hakemukset ovat koskeneet pääasiassa kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden jättämistä maahan tilanteissa, joissa säiliön poistaminen on teknisesti vaikeaa ja voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa esimerkiksi asuinrakennuksen perustuksille.

Ympäristölautakunta päätti siirtää toimivaltaansa ympäristönsuojelusihteerille maanalaisten vaarallisten kemikaalien säiliöiden poistamispäätöksissä.

Perusteluina on, että poikkeamispäätökset säiliöiden poistamisista koskevat yksittäisiä tapauksia. Rutiininomaisina intressi toimielinkäsittelylle on vähäinen. Viranhaltijakäsittely on nopeampaa, jolloin viranhaltijan antama päätös on joustavampaa kuin toimielinkäsittely.