Sivistyslautakunta ehdottaa: opistolle oma rehtori ja musiikinopettaja

0
Somero-opistoon tarvittaisiin oma rehtori ja musiikinopettaja.

Sivistystoimen ensi vuoden talousarvioehdotus pysyy kutakuinkin annetussa raamissa. Toimintakate on arvioitu 13,457 miljoonaksi euroksi.

Toimintakulut ovat nousseet 4,2 prosenttia eli noin 623 000 euroa talousarviovuoteen 2022 verrattuna. Nousun syynä on pääosin henkilökustannusten kasvu, 2,5 prosenttia.

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm kertoo henkilökustannusten nousun johtuvan pitkälti ukrainalaisille lapsille tarjottavasta valmistavasta opetuksesta (opetusryhmiä on viisi) ja heille tarjottavista varhaiskasvatuspalveluista.

Henkilöstökustannuksiin tuo lisäeurojen tarvetta myös hanketyötä tekevien työntekijöiden määrän kasvu (+5). Vaativan erityisen tuen tarve on ollut nousussa. Perusopetukseen muodostettiin uusi pienryhmä elokuun alusta alkaen ja varhaiskasvatukseen uusi ryhmä.

Henkilökohtaisia ohjaajia on tarvittu enemmän ja myös kiertäviä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Jotta myös uudet lakivelvoitteet on pystytty hoitamaan, on pitänyt saada resursseja lisää.

Palveluiden ostot ovat nousseet 22,3 prosenttia eli liki 300 000 talousarvioon 2022 verrattuna. Nousu johtuu muun muassa koulukuljetusten ja tulkkipalveluiden kustannusten kasvusta.

Valmistavaa opetusta annetaan muun uassa Joensuun koulun pihalla olevissa parakeissa.

Sivistyslautakunta ehdottaa lisäyksiä talousarvioesitykseen. Joensuun kouluun esitetään kahta koulukäynninohjaajaa lisää, hallintoon yksi uusi työntekijä ja perusopetukseen 2000 euroa yrittäjäkasvatukseen.

Ukrainalaisten tulo on lisännyt työmäärää usealla sivistystoimen osa-alueella. Tehtäviä ja vastuualueita on tullut lisää. Hanketyön on lisääntynyt sekä lakisääteiset velvoitteet.

– Koko paletin pyörittäminen vie aikaa. Tarvitaan lisää aikaa ja väkeä. Meidän täytyy myös varautua soteen ja mitä se tulee vaikuttamaan hallinto-organisaatioon, toteaa Mäkelä-Rönnholm.

Lautakunta ehdottaa, että sivistystoimiston ja varhaiskasvatuksen yhteisen työntekijän määräaikaisen toimistosihteerin tehtävä muutettaisiin toistaiseksi voimassa olevaksi.

Sivistyslautakunta esittää myös, että Somero-opistolle palkattaisiin oma rehtori, jonka työtehtäviin sisällytetään nykyiset koulutuskoordinaattorin tehtävät.

– Rehtori vastaisi koko osa-alueesta ja pystyisi kehittämään toimintaa.

Opistoon ehdotetaan palkattavaksi myös musiikkiopetuksen vakinaista kehittäjä-/tuntiopettajaa. Hän ottaisi vastuulleen pianonsoiton yksilöopetuksen, lasten muskariopetuksen ja kuoroja.

– Tällä taattaisiin laadukas opetus ja musiikkiopetuksen kehittäminen kokonaisvaltaisesti.

Pakolaisia tulee edelleen Ukrainasta Somerolle.

– Tilanne elää koko ajan. Ohjaajia tarvitaan myös siinä vaiheessa, kun oppilaita siirretään valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen, muistuttaa sivistysjohtaja.

Lamminniemen päivähoitoyksikön piti päättyä tämän vuoden heinäkuussa. Sitä tarvitaan ja toimintaa on suunniteltu jatkettavan heinäkuulle 2024. Metsätien esiopetusyksikkökin jatkaa näillä näkymin toukokuulle 2024.

Näistä koituvat henkilöstön lisäykset, Lamminniemessä kolmen henkilön ja Metsätiellä 4,5 henkilön palkkakustannukset ja tiloista ja sekä välineistä aiheutuvat toimintamenot on huomioitu kuluvan syksyn osalta 2022 lisätalousarviossa sekä sisällytetty vuoden 2023 talousarvioon.

Kesällä avatun Someron Kulttuurigallerian markkinointiin tarvitaan panostusta. Ensi vuoden talousarvioehdotuksessa gallerialle varattaisiin 20 000 euron avustus kaupungilta.

Liikuntapalveluihin on kaavailtu perustettavaksi liikunnan tiiminvetäjän tehtävä, joka liitetään yhden liikunnanohjaajan työnkuvaan. Se helpottaa liikunnanohjauksen perustyössä ja arjessa tehtäviä päätöksiä ja asioiden sujuvuutta sekä hankkeiden eteenpäin viemistä. Tiiminvetäjät sekä liikunta- että nuorisopalveluilta osallistuvat säännöllisesti palavereihin yhdessä vapaa-aikapäällikön kanssa.

Starttipaja toimii hankerahoituksella. Sivistysjohtaja sanoo, että hankerahoitukselle on haettu jatkoa.

Ohjaajia on ollut kaksi. Toinen starttipajaohjaaja on ollut työllisyyspalvelujen kautta palkkatuettuna syksystä 2020. Tuki loppuu tänä syksynä. Tällöin ohjaaja siirtyy nuorisopalveluiden alaisuuteen. Toisen ohjaajan palkkaan haetaan tuki. Palkkakustannukset on huomioitu talousarvioehdotuksessa 2023.

Kouluyhteistyön kehittämiseen ja koronavaikutusten minimointiin on haettu hankeavustusta koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseksi.

Someron mainiota lukiota pyritään markkinoimaan. Yhtenä mahdollisuutena opiskelijoiden houkuttelemiseksi Someron lukioon on kaavailtu Finest Future -yhteistyötä. Salosta ja Forssasta lukiot ovat lähteneet tähän mukaan.

Finest Future -yrityksen kautta tulee sopimuslukioihin ulkomailta opiskelijoita. Tavoite on, että he jatkavat opintojaan ja työelämää Suomessa. Tähän sivistyslautakunta varaisi 2 500 euroa ensi vuoden talousarvioon.