Susilauman kohtalo päätettiin hallinto-oikeudessa

0
Susia on näkynyt myös eri riistakameroiden kuvissa.

Turun hallinto-oikeus kumosi riistakeskuksen antaman poikkeusluvan Somerniemen susilauman ampumiseksi lainvastaisena, eli laumaa ei saa tappaa.
Hallinto-oikeus katsoi, että riistakeskuksen päätöksestä ei käy selkeästi ja täsmällisesti ilmi, mihin luontodirektiivin mukaiseen hyväksyttävään päämäärään Somerniemen reviirialueelle myönnetyllä kannanhoidollisella poikkeusluvalla oli pyritty.
Epäselväksi jäi myös, millä tavoin kolmen suden metsästämisellä Somerniemen alueelta kyetään saavuttamaan päätöksen perusteluissa esitetty susikannan suotuisan suojelutason turvaamista koskeva päämäärä.
”Siltä osin kuin riistakeskuksen päätöksen perusteluina on ollut tarkoitus viitata susikannan aiheuttamien sosioekonomisten konfliktien vähentämiseen, suden hyväksyttävyyden edistämiseen tai susien laittoman tappamisen ennaltaehkäisemiseen Somerniemen alueella, päätöksen perusteeksi ei ole esitetty täsmällisiin tieteellisiin tietotoihin perustuvaa selvitystä siitä, miten nämä päämäärät kannanhoidollisella metsästyksellä saavutettaisiin. Suden arvon lisääminen riistalajina ei sellaisenaan ole luontodirektiivin mukainen hyväksyttävä päämäärä kannanhoidolliselle metsästykselle. Näin ollen riistakeskus ei ole riittävällä tavalla perustellut poikkeusluvan päämäärää koskevan edellytyksen täyttymistä”, todetaan hallinto-oikeuden päätöksessä.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Susilauma sai tappotuomion viime vuoden lopulla, kun riistakeskus myönsi kannanhoidollisen poikkeusluvan susien ampumiseksi. Lupaa haki yli 20 metsästysseuraa yhdessä, sillä lauman reviiri ulottuu usean kunnan alueelle Tammelan Torronsuon kansallispuistosta Suomusjärvelle saakka.
Metsästysseurat lähtivät alunperin hakemaan ampumislupaa, koska olivat saaneet useita yhteydenottoja pelokkailta ihmisiltä.
Kuusi luonnonsuojeluyhdistystä valitti poikkeuslupapäätöksestä hallinto-oikeuteen.
Susijahti piti aloittaa viime tammikuussa, mutta hallinto-oikeus kielsi välipäätöksessään sitä aloittamasta valituksiin vedoten. Lopullinen luvan kumoaminen tehtiin nyt syyskuun lopussa.
Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksestä kerrottiin tuolloin Somero-lehdelle, että yleisesti yhdistys ei kokonaan ole susien tappamista vastaan.
– Toki olemme luonnonsuojeluyhdistys ja susi on alueen metsissä elävä suojeltu eläinlaji. Mutta periaatteessa emme ole susien ampumista vastaan, jos se tehdään oikein perustein. Kannanhoidollinen metsästys on väärä tapa reagoida, perusteli yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Juri Suvitie.
– Susien mahdollisesti aiheuttamiin ongelmiin, kuten kotieläinvahinkoihin, voidaan tarvittaessa puuttua vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla, ellei muita ratkaisuja ole.
Vahinkoperusteisia poikkeuslupia voi myöntää Suomen Riistakeskus, ja poliisi voi antaa luvan eläimen lopettamiseen turvallisuussyistä.
Somerolla on tehty niin viime- kuin tänäkin vuonna useita susihavaintoja eri puolilla kuntaa ja niin yksityiskotien kuin esimerkiksi päiväkodin ja yritystenkin lähituntumasta. Susien saaliiksi on päätynyt lampaita.
Myös Suvitieltä tuli ymmärrystä ihmisten pelkoihin, mutta suden kohdalla suuri syy pelkoon on hänen mukaansa susista kerrottu väärä käyttäytymistieto.
– Sudella on isot reviirit, se liikkuu laajasti. Nykyisessä pirstalaisessa maisemassa eläin osuu väkisinkin välillä lähelle asutusta. Susi on kuitenkin ihmisarka eläin. Silloin kun ihmiset tekevät havaintoja auton ikkunan läpi tai sisätiloista käsin, susi ei näe ihmistä, joten uskaltautuu sen vuoksi lähelle.
Susi on Suomessa erittäin uhanalainen ja EU:n luontodirektiivissä tiukasti suojeltu eläin.