Vielä kerran, ampumaradan ympäristölupa

0
Koppien pehmeät eristeet vaimentavat radalta kantautuvia ääniä.

Ei kahta ilman kolmatta. Tämä toteutui nyt Aholan ampumaradalla, Someron ympäristölautakunnan myönnettyä sille jälleen kerran ympäristöluvan. Edellinen lupa radalle annettiin 2020 ja sitä edellinen 2012.

Kahdesti Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen ja palauttanut sen uudelleen käsiteltäväksi. Syynä ovat valitukset, jotka pääasiassa ovat koskettaneet ampumaradalta kantautuvia aseiden ääniä, melua.

Someron Ampumaseura on teettänyt melumittauksia ja tehnyt vuosien varrella lukuisia toimenpiteitä, joilla melun kantautumista naapurustoon on vähennetty. Melumittauksia ei ole kuitenkaan oikeudessa pidetty riittävinä.

Viisi rataa, yksi tulossa

1957 perustetulla ampumaradalla on kolme kiväärirataa hirvelle, luodikolle sekä villikarjulle, haulikkorata skeet-ammuntaa varten ja pistoolirata. Näiden lisäksi hirviradan yhteyteen on tulossa trap-haulikkorata.

Pistooliradalla ja pienoiskivääriratojen alueella harjoitetaan myös SRA- ja practical-ammuntaa ja lisäksi ampumarata-alueella on jousiammunta- ja ilma-aseradat.

Hirviradalla ammutaan ääntä vaimentavasta ammuntakopista 75 metrin etäisyydeltä maalitaulusta. Ammuntakopissa on eristetyt seinät, katto ja lippa. Ampuessa ase on aina lipan ja sivuseinien sisäpuolella. Ammuntakopin pohja on betonia. Hirviradalla on maa-aineksista tehdyt tausta- ja sivuvallit. Taustavallissa on lisäksi renkaita. Hirviradan pohjoispuolella on puinen 9 metriä korkea meluesteseinä.

Luodikkoradalla on ampumakatos, jonka toisessa reunassa on kolme avointa ammuntapaikkaa ja toisessa reunassa on kaksi ammuntapaikkaa ääntä vaimentavassa ammuntakopissa. Eristetyissä ammuntakopeissa on eristetyt seinät, katto ja lippa.

Myös pistooli-/pienoiskivääriradalla osa ammunnoista tehdään eristetyistä kopeista. Kaikilla radoilla on maa-aineksista tehtyjä tausta- ja sivuvalleja ja kerrallaan radoilla on vain yksi ampuja. Mitään ampumaradoista ei käytetä yhtä aikaa.

Lähimmän häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 280 metrin etäisyydellä luoteessa (vapaa-ajan asunto), 510 metrin etäisyydellä pohjoisessa (vakituinen asunto), noin 620 metrin etäisyydellä pohjoisessa (vakituinen asunto) ja noin 690 metrin etäisyydellä luoteessa (vakituinen asunto).

Melut hallinnassa

Viimeisin melumittaus on kesäkuulta tänä vuonna, jonka lisäksi mittauksia on tehty myös marraskuussa 2019 ja marraskuussa 2018, jolloin puissa ei ole lehtiä ja aseiden ääni kantautuu voimakkaimpana.

Kesäkuinen melumittaus suoritettiin samoista neljästä mittauspisteestä kuin aiemmat. Yksi mittauspiste sijaitsi vapaa-ajanasuinkiinteistöllä ja muut kolme vakituisten astuntojen kiinteistöillä.

Raportin mukaan maksimiäänitasojen keskiarvot jäävät kaikissa mittauspisteissä alle valtioneuvoston päätöksessä määritettyjen ampumaratojen melutasojen ohjearvojen. Päätöksen mukaiset ohjearvot vakituiseen asumiseen käytettävillä alueilla on 65 desibeliä ja loma- asumiseen käytettävillä alueilla 60 desibeliä.

Maaperästä on todettu skeet-radan ampumasektorissa ja luotiaseratojen taustavalleissa kohonneita lyijypitoisuuksia. Riskitarkastelun perusteella maaperän kohonneista haitta-aineista ei aiheudu nykyisellä käytöllä terveyshaittaa. Raportissa haitta-aineiden kulkeutumista läheiseen pintavesiojaan esitetään tarkkailtavaksi pintavesinäytteillä. Ampumarata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Haittoja tutkitaan

Hakemuksesta on jätetty kaksi muistutusta (syys- ja lokakuu 2022), joista toinen kahden henkilön toimesta.

Melun ohella muutakin. Toisessa yhden henkilön jättämässä muistutuksessa todetaan, että ilmeisesti on kokonaan jätetty selvittämättä, mitä haitta-aineita on vuosikymmenten aikana levinnyt muistuttajan omistaman kiinteistön alueelle, jonne haulikkoradan haulit ovat aiemmin kulkeutuneet. 1970-luvulle asti haulikkoradan ampumasuunta oli niin, että haulit kulkeutuivat naapuritilan pellolle.

Myöhemmin ampumasuunta oli muistuttajan omistaman kiinteistön metsään, josta on rajan tuntumassa aiheutunut puuston vaurioitumista ja paikoin kuolemista. Luultavasti osa olevastakin puustosta on haulien vaurioittamana käyttökelvotonta.

Muistuttajan mukaan kyseessä olevalla kiinteistöllä aiemman ampumarata- toiminnan mahdollisesti aiheuttamat vahingot maaperään ja puustoon ovat edelleen selvittämättä. Muistuttaja vaatii, että toiminnan aiheuttamat vahingot ja niistä syntyvät mahdolliset vahingonkorvausvastuut on selvitettävä ennen ympäristöluvan myöntämistä.

Toiminnanharjoittajan mukaan puustolle mahdollisesti aiheutuneet vauriot voidaan selvittää yhdessä maanomistajan ja luvan hakijan välillä, muistuttajan kiinteistön maastoon ja puustoon tutustuen.

Lupaperusteluissa todetaan, että haulien leviäminen naapurikiinteistön puolelle ilman maanomistajan suostumusta loukkaa yksityistä etua, ja se voi aiheuttaa maaperän, pohjaveden tai pintavesien pilaantumista.

Annetuissa lupamääräyksissä todetaan, että haulikkoradoilla haulien putoaminen tulee tapahtua toiminnanharjoittajan hallinnassa olevalle maa-alueelle. Toiminnanharjoittajan tulee vuoden kuluessa teettää ulkopuolisella asiantuntijalla maaperän pilaantuneisuuden selvitys ja puhdistustarpeen arviointi ampumaradan viereiseltä kiinteistöltä siltä osin, kuin hauleja on ampumaradan aiemman toiminnan seurauksena voinut levitä maastoon.

Aholan ampumarata – Luvan mukainen käyttö

  • ammuntoja saa olla kesäkaudella huhti–lokakuussa, maanantaista perjantaihin kello 9–21, lauantaisin 9–18 ja sunnuntaisin 11–18
  • ammuntoja saa olla talvikaudella marras–maaliskuussa, perjantaisin ja lauantaisin kello 9–16 ja sunnuntaisin 11–16
  • radan käyttö on kielletty juhlapäivinä
  • melutaso ei saa ylittää valtioneuvoston antamia ohjearvoja
  • äänenvaimentimia on aseissa käytettävä, milloin se aseteknisesti ja ampumaratatoiminnan kannalta on mahdollista