Varha omaishoidon tuen myöntämisperusteista

0

Aluehallitus sai kevätkauden ensimmäisessä kokouksessaan kattavan selvityksen palvelutuotannon käynnistämisen onnistumisista ja esiin nousseista pulmatilanteista.

Tekniseen tukeen on alkuvuoden aikana tullut noin tuhat yhteydenottoa päivässä. Ilmenneistä häiriöistä yli 70 prosenttia on saatu ratkaistua nopeasti ja työ jatkuu. Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi, että kaikki yhteydenotot ristiintaulukoidaan, jotta varmistetaan pulmien ratkaisu tärkeysjärjestyksessä. Aluehallitus kiitti henkilökuntaa, joka hyvällä asenteella ja korkealla työmoraalilla jaksaa hoitaa työnsä suuren muutoksen keskellä.

Aluehallitus päätti omaishoidon tuen myöntämisperusteista ja hoitopalkkioista. Se hyväksyi yksityiskohtainen toimintaohjeen toimintakäytäntöjen yhtenäistämiseksi koko hyvinvointialueella. Omaishoidon tuen sijaishoitajille päätettiin maksaa saman suuruisia kulukorvauksia kuin lyhytaikaisessa perhehoidossa on vuoden alusta lähtien maksettu. Osa hyvinvointialueen kunnista on maksanut omaishoidon tuen sijaishoitajille palkkion lisäksi kulukorvauksia.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä on aluehallituksen mukaan tarkoituksenmukaista yhtenäistää käytännöt ja maksaa sijaishoitajille kulukorvauksia koko hyvinvointialueella. Omaishoitajien sijaisten varsinaisista palkkioista päätettiin jo marraskuussa. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen. Varhan hallitus linjasi syksyllä, että määrärahojen riittävyyttä tarkkaillaan ja tilanteeseen reagoidaan tarvittaessa.

Kokouksessa hyväksyttiin myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle omistajaohjauksen periaatteet sekä konserniohje. Varsinais-Suomen hyvinvointialue voi omistaa osakkeita yhtiöistä, joita se tarvitsee palvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen järjestämisessä. Sidosyksikköyhteisöjen (inhouse ) omistaminen on yksi keino organisoida omaa toimintaa yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hyvinvointialue voi perustellusta syystä omistaa myös markkinoilla toimivia yhteisöjä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialuekonserni muodostuu hyvinvointialueesta ja sen tytäryhteisöistä. Hyvinvointialueen tytäryhteisöjä ovat Länsirannikon Työterveys Oy, Myllykoti Oy ja Oy Vasso Ab sekä Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy.

Lisäksi konserniin kuuluu TYKSin koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiö. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on seitsemän osakkuusyhteisöä, joissa Varhalla on 20–50 prosentin omistusosuus: Laitilan Terveyskoti Oy, 2M-IT Oy, Kaarea Oy, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö Oy, Kiinteistö Oy Kuskinkuja ja Kiinteistö Oy Malminselkä. Lisäksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on pienempiä omistusosuuksia useista yhteisöistä.