Suunnittelijat ja valvojat vastaavat

0
Painion vedenpinnan korkeuden vaihtelut ovat säännöstelyn vuoksi huomattavan suuria. Kuva Johanna Liipola.

Someron kaupunginhallitukselle on osoitettu korvausvaatimus, joka liittyy jo Hämeen lääninhallituksen aikanaan myöntämään poikkeamispäätökseen. Edelleen lausuntoa pyydetään asiassa ympäristölautakunnalta asiakirjojen perusteella, vanhasta rakennusluvasta, jonka perusteella on vaadittu maksettavaksi korvauksia.

Kyseessä on aiemmin kissahoitonakin toiminut kiinteistö Mättäänojan varrella, Painion rantamaiden läheisyydessä. Kiinteistön omistaja on vaihtunut. Kyseessä ovat vedenpinnan vaihteluista aiheutuneet tekijät alavalla tontilla.

Painion vedenkorkeuden vaihtelut ovat pari metriä, pahimmillaan kolmekin metriä. Ne ovat puolestaan jo vuosikymmeniä aiheutuneet vedensäännöstelystä, jota Somerolla toteuttaa Turun kaupunki, säätelemällä patoluukkuja Pitkäjärvellä sijaitsevalla Hovirinnan padolla.

Kiinteistöllä on ollut ilman vahvistettua rantakaavaa oleva koskeva rakentamisrajoitus, minkä vuoksi poikkeamislupapäätöstä on vaadittu. Kyseinen päätös on käsitelty heinäkuussa 1986 Hämeen lääninhallituksessa, joka on hyväksynyt poikkeamisluvan ja hyväksynyt rakentamispaikan muodostumisen.

Ensin tontille on haettu lupaa lomarakennukselle ja vuonna 1993 muutokselle asuinrakennukseksi sekä laajentamiseksi. Kissahoitolan toimenpideluvan yhteyteen on merkitty asemapiirros, josta selviää nollakorko sokkelin yläpinnalla sekä kevään 1999 tulvan merkki.

Ympäristölautakunta lausuu kaupunginhallitukselle, että molempiin rakennuksiin on ollut nimettynä pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Lupa-asiakirjoissa ei ole esitetty suunniteltua korkeusasemaa tai otettu muutoinkaan kantaa rakennuksen korkeusasemaan.

Ainoa korkeustietoa sisältävä asiakirja on vuodelta 1999, kun vastaavasti asuinrakennuksen loppukatselmus on pidetty jo vuonna 1993.