Yötyön vähentämiseen tähtääviä kokeilu maanteiden päällystystöissä 10-tiellä

0

Maanteiden päällystystöitä on perinteisesti tehty öisin etenkin vilkkaimmilla teillä, jos yötyö on vähentänyt liikennehäiriöitä sekä parantanut työ- ja liikenneturvallisuutta. Nyt uudenlaisilla kokeiluilla selvitetään esimerkiksi sitä, missä tilanteissa pystyttäisiin työskentelemään päiväsaikaan nykyistä laajemmin.

Mukana Varsinais-Suomesta on myös Paimionjoki-maakuntaraja -niminen hanke Turusta Tuulokseen vievällä 10-tiellä, joka kulkee osan matkaa myös Somerolla.

Yötyönä tehtäväksi voidaan määrätä päällystyskohteita, joiden liikennemäärät päivisin ovat suuria ja joilla työskentely päiväsaikaan aiheuttaisi kohtuutonta liikenteen ruuhkautumista ja mahdollisia vaaratekijöitä työntekijöille tai tienkäyttäjille.

Yötyön yleisenä liikennemäärärajana on yksiajorataisella tiellä 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja kaksiajorataisella tiellä 13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa per ajorata. Yötyön kuitenkin tiedetään kuormittavan työntekijää selvästi enemmän kuin päiväsaikaan tehtävän työn.

– Väylävirasto haluaa tilaajana luoda mahdollisimman terveelliset ja turvalliset olosuhteet työntekijöille. Pyrimmekin nyt yhdessä Ely-keskusten kanssa selvittämään muun muassa sitä, millaisia vaikutuksia kokonaisuuteen aiheutuu, kun päällystystyö tehdään vilkkaassa kohteessa päiväsaikaan, selvittää työturvallisuusasiantuntija Risto Lappalainen Väylävirastosta.

– Päiväsaikaan tehtävän työn hyöty työntekijälle on selkeä, se vaikuttaa positiivisesti työterveyteen ja -turvallisuuteen. Kokeilujen avulla voidaan selvittää keinoja, joilla päällystystyöt aiheuttaisivat mahdollisimman vähän haittaa työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle mutta myös liikenteelle, toteaa elinkeinopoliittinen asiantuntija Kati Kaskiala Infra ry:stä.

– Tilaajan näkökulmasta päivätyöskentely on lähtökohtaisesti turvallisempaa, laadukkaampaa ja edullisempaa. Tien sulkeminen parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja nopeuttaa työn valmistumista, jolloin haitta liikenteelle kestää vähemmän aikaa. Myös päällysteen ja etenkin keskisauman laatu paranee, mikäli työtä päästään tekemään kahdella levittimellä yhtä aikaa, kertoo teiden kunnossapidon asiantuntija Ossi Saarinen Väylävirastosta.

Kokeiluissa seurataan myös liikenteen sujuvuutta päivällä tehtävän työn aikana. Yksi näkökulma onkin se, millaisilla liikennemäärillä voidaan työskennellä päiväsaikaan niin, että liikenne kiertotien kautta sujuu eikä työmaaliikennekään mene jumiin. Esimerkiksi massa-autojen pääsy työmaalle ei saa vaikeutua, sillä se voisi vaikuttaa päällysteen laatuun negatiivisesti.

– Kokeilujen tuloksia voidaan hyödyntää, kun päällystystyöohjeistusta päivitetään seuraavan kerran. Rajallisilla määrärahoilla on tärkeää saada aikaan mahdollisimman paljon uutta päällystettä. Yötöistä päällystehankinnoissa ei kuitenkaan olla luopumassa, sillä ruuhkaisimmilla alueilla ne voivat olla edelleen välttämättömiä laajojen liikennehäiriöiden välttämiseksi, Lappalainen sanoo.