Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuntien vuoden 2021 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt pysyivät edellisvuoden tasolla. Vaikka lämmitystavoissa tapahtui siirtymää vähähiilisiin ratkaisuihin, myönteistä päästökehitystä hidasti etenkin edellisvuotta suurempi rakennusten lämmitysenergian kulutus.

Suurimmat päästövähenemät saavutettiin tieliikenteessä. Kehitystä on ajanut nestemäisten liikennepolttoaineiden (moottoribensiini ja diesel) bio-osuuden kasvu. Kokonaisajosuorite laski hieman edellisvuodesta. Liikenteen päästöt vähenevät, mutta hitaasti.

Kaukolämmön tuotannon kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat noin 5 prosenttia, energiankulutuksen kasvaessa 15 prosenttia. Kaukolämmön tuotannon päästöt tuotettua energiaa kohti laskivat 9 prosenttia.

Kulutetun sähköenergian määrä kasvoi 8 prosenttia. Siksi sähköntuotannossa fossiilisia polttoaineita jouduttiin käyttämään enemmän.

Varsinais-Suomessa päästöt ovat kasvaneet hieman. Fossiilisen energian käyttöä on jouduttu lisäämään väliaikaisesti.

Kasvua on ollut sähkön ja lämmön päästöissä. Prosentuaalinen kasvu on ollut suurin sähkölämmityksen, kaukolämmön ja teollisuuden päästöissä.

Varsinais-Suomessa kaukolämmön ja muun lämmityksen vähenemä 2005–2021 on ollut suurempi kuin Suomen kunnissa keskimäärin.

Energiakriisin vaikutukset päästöihin näkyvät vasta vuoden 2022 päästöissä.

Toivottavaa on, että toteutetut energiatehokkuustoimet näkyvät seuraavan vuoden laskelmissa.