Somero uusii ilmasto-ohjelmansa

0

Someron ilmasto-ohjelma uusitaan. Ohjelman uudistustyö aloitettiin viime syksynä perustamalla ilmasto-ohjelmatyöryhmä.

Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja laatinut luonnoksen ilmasto-ohjelmaksi.

Ympäristölautakunta käsitteli luonnoksen ja se lähti lausuntokierrokselle kaupungin eri toiminta-alueille ja konserniyhtiöihin.

Lausuntokierrokselta saadut havainnot huomioidaan lopullisen ilmasto-ohjelman laadinnassa. Lopullisesti ohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Someron ilmasto-ohjelman luonnoksen lähtökohtana oli 2022 voimaan astunut ilmastolaki, johon nyt valittu uusi hallitus saattaa tietenkin tehdä muutoksia.

Mutta ainakin vielä voimassa olevassa ilmastolaissa on asetettu Suomelle hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035, nielujen vahvistamistavoite ja tavoite hiilinegatiivisuudesta vuoden 2035 jälkeen. Suomen päästövähennystavoitteet verrattuna vuoden 1990 päästötasoon ovat 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 80 prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, pyrkien kuitenkin 95:een.

Viimeisin Someron kaupungin ilmasto-ohjelma on laadittu 2015, ja tuolloin tavoitteeksi oli asetettu päästöjen vähentyminen 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2009.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tuottaman kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästötietojen perusteella Someron kaupungin kokonaispäästöt vuodesta 2009 vuoteen 2020 mennessä ovat vähentyneet 21 prosenttia, kun kokonaispäästöt ovat olleet 113,5 ktCO2e vuonna 2009 ja 89,6 ktCO2e vuonna 2020. Someron aiemmassa ilmasto-ohjelmassa asetettu tavoite saavutettiin siten jo 2020.

Vuoteen 2021 mennessä kokonaispäästöt ovat vähentyneet 23 prosenttia vuodesta 2005.

Vastaavalla ajanjaksolla koko Varsinais-Suomen kokonaispäästöt ovat vähentyneet 34 prosenttia (3 890,8 ktCO2e vuonna 2005 ja 2 557,2 ktCO2e vuonna 2021).

Asukaskohtainen päästövähenemä kyseisellä ajanjaksolla on Somerolla ollut 14 prosenttia ja koko Varsinais-Suomen alueella 38 prosenttia.

Suurimmat päästölähteet ovat Somerolla olleet vuonna 2005 maatalous (35 %), tieliikenne (20,2 %) ja työkoneet (9,9 %), kokonaispäästömäärän ollessa 113,8 ktCO2e.

Vuonna 2021 ne ovat olleet maatalous (44,9 %), tieliikenne (20,2 %) ja työkoneet (10,2 %), kokonaispäästömäärän ollessa 87,4 ktCO2e.

Maatalouden päästöt vuosina 2005 ja 2021 ovat olleet määrällisesti lähes samat (39,9 ktCO2e vuonna 2005 ja 39,2 ktCO2e vuonna 2021). Maatalouden päästöt ovat siten vähentyneet 1,6 prosenttia. Someron kokonaispäästöjen vähenemisestä johtuen vuonna 2021 maatalouden päästöjen suhteellinen osuus on vuotta 2005 korkeampi.

Koko Varsinais-Suomen alueella maatalouden päästöt ovat lisääntyneet yhden prosentin vuodesta 2005 (423,4 ktCO2e) vuoteen 2021 (427,7 ktCO2e).

Valtakunnallisesti maatalouden päästöt ovat vastaavana ajanjaksona vähentyneet 0,1 prosenttia päästöjen ollessa 6 377,3 ktCO2e vuonna 2005 ja 6 374,0 ktCO2e vuonna 2021.

Työkoneiden aiheuttamien päästöjen osuus kokonaispäästöistä on Somerolla hieman noussut 9,9 prosentista 10,2:een, mutta kyseisen sektorin päästövähenemä on kuitenkin ollut 20,9 prosenttia päästöjen ollessa 11,3 ktCO2e vuonna 2005 ja 8,9 ktCO2e vuonna 2021.

Tieliikenteen osuus kokonaispäästöistä on pysynyt samana (20,2 %) päästövähenemän ollessa kuitenkin 23 prosenttia (päästöt 22,9 ktCO2e vuonna 2005 ja 17,7 ktCO2e vuonna 2021).

Somerolla suurimmat päästöjen prosentuaaliset vähenemät ajanjaksolla 2005­–2021 ovat tapahtuneet kaukolämmössä (89,8 %), öljylämmityksessä (58,7 %) ja teollisuudessa (56,2 %).

Muun lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet 8,2 prosentilla, kyseisten päästöjen osuuden ollessa kuitenkin vain 5,7 prosenttia (5 ktCO2e) kokonaispäästöistä vuonna 2021.

Varsinais-Suomen alueella suurimmat päästöjen prosentuaaliset vähenemät ovat tapahtuneet raideliikenteessä (68,4 %), kaukolämmössä (60,9 %) ja öljylämmityksessä (55,9 %).

Valtakunnallisella tasolla päästövähenemää on tapahtunut prosentuaalisesti eniten teollisuudessa (58,8 %), öljylämmityksessä (57,3 %) ja raideliikenteessä (51,1 %).

Nyt laaditussa ilmasto-ohjelman luonnoksessa Someron tavoitteeksi asetetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen 80 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2035.

Toimenpiteitä tehdään maankäytön ja rakentamisen, maa- ja metsätalouden, energian, liikenteen ja liikkumisen sekä hankintojen sektoreilla. Lisäksi on asetettu tavoitteita ja toimenpiteitä liittyen hiilinieluihin ja luonnon monimuotoisuuteen, jotka osaltaan vaikuttavat ilmastotyöhön.

Toimenpiteissä on esitetty sekä lähivuosina että pidemmällä aikavälillä toteutettavia toimia, joilla edistetään asetetun päästövähennystavoitteen saavuttamista.

Päästöjen kehitykseen vaikuttavat myös muun muassa Suomen ja Euroopan unionin politiikka, jonka vuoksi päästökehitystä on vaikea ennustaa ja ohjelmaa tulee siten tarkistaa riittävän usein, vähintään kerran valtuustokaudessa.

Luonnoksen mukaan olisi tarkoitus seurata tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikutuksia vuosittain.