Tällä hetkellä käydään vilkasta keskustelua lasten ja nuorten välisestä kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Sama aihe on noussut esille vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tuloksissa, jossa ilmeni, että vähintään viikoittain tapahtuvaa kiusaamista oli kokenut viime vuosia suurempi osuus kaikilla kouluasteilla.

Kouluilla tulee olla selkeät toimintamallit ja resurssit kiusaamiseen puuttumiseen ja näihin myös sitoudutaan. Koulun epäviralliset normit rakentuvat oppilaiden keskuudessa. Oppilailla on valta ylläpitää vallitsevia normeja ja vastaavasti heillä on valta niitä muuttaa.

Oppilaat on otettava mukaan kiusaamisen vastaiseen työhön. Esimerkiksi tukioppilastoiminta nostaa nuorten äänen kuuluviin ja tukee nuorten osallisuutta ja ryhmäytymistä. Vuosittain 11 000 oppilasta toimii kouluissa tukioppilaina tehden työtä sen eteen, että koulu olisi kaikille kivempi paikka. Vertaisten sanalla ja esimerkillä on suuri merkitys.

Lapsi tarvitsee aikuisten tukea osatakseen toimia myönteisesti muiden lasten kanssa. Kaveria on kohdeltava kunnioittavasti. Yhden oppilaan kustannuksella naureskelu ei ole hyväksyttävä tapa saada arvostusta ryhmässä.

Kiusaamisen kierre on katkaistava.