Kotihoitoa pitää vahvistaa

0
Varhan palvelupäällikkö Somerolla ja Salossa on Susanna Kaunisto.

Ikäihmisten huolena ovat lähes päivittäin monituiset hoitoon liittyvät asiat

Huoli vanhusten hoivasta ja esimerkit nykyisestä, jopa huonoksi koetusta palvelutasosta, sekä myös ikäihmisten moninaiset vaatimukset, tulivat kerta toisensa jälkeen esille Eläkeliiton Someron yhdistyksen järjestämässä kuukausitapaamisessa. Kuultiin hyvin painokkaita puheenvuoroja.

Tilaisuus oli tärkeää järjestää, mistä osoituksena oli harvinaisen täysi Säästöpankin kokoustila. Kokoontumiskutsussa oli mukana sana Varha, mikä taatusti kiinnosti ihmisiä ajankohtaisuuteensa vuoksi. Samoin kiinnostusta nosti Varhan alkutaipaletta hallinnut kritiikki.

Ajankohtaiskatsauksen tilaisuudessa piti Varhan palvelupäällikkö Susanna Kaunisto. Hän on työssä Varhan ikääntyneiden palveluiden hallinnossa Salo-Someron alueella, hoitaen alueellisesti näiden molempien kaupunkien kotona asumista tukevia palveluita sekä asumispalveluita. Kauniston aiheena Somerolla olivat ikääntyneiden palvelut.

– Puhelimella soittaessa vain ’hiekka tarttuu varpaisiin’, oli erään salissa mukana olleen osuva huomio. Se kuvaa, miten pitkään soittaja saa kuunnella puhelimen taukomusiikkia, kun on kyse palveluiden saamisesta ja järjestämisestä.

Lait määrää

Ikääntyneiden palvelut on sosiaalihuollon palvelutehtävä, jonka tavoitteena on edistää ja tukea iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta. Asia ei ole yhdentekevä, monista asioista määrätään iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetussa laissa eli niin sanotussa vanhuspalvelulaissa sekä myös sosiaalihuoltolaissa.

Isona haasteena on hoiva-alan työvoimapula. Epäsuhta tekijöiden ja tarvitsijoiden suhteen tulee vain pahenemaan ennennäkemättömän nopeasti nykyisestä, johtuen ikääntyneiden määrän nopeasta ja voimakkaasta kasvusta Varsinais-Suomessa. Eli siis Varhan alueella.

Yli 75-vuotiaiden määrä tulee tilasto- ja indikaattoripankin Sotkanetin mukaan kasvamaan Varsinais-Suomessa vuoteen 2025 mennessä, jo kolmen vuoden aikana, 10 153:lla, mikä tarkoittaa lähes 20 prosenttia.

Hoiva-alaa on välttämätöntä kehittää, mikä tarkoittaa myös sen tehostamista, sillä vuonna 2040 ikääntyneitä on maakunnassa nykyiseen verrattuna jo yli puolitoistakertainen määrä.

Ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on, että jokainen ikääntynyt varsinaissuomalainen voi asua kotihoidon ja tukipalveluiden avulla mahdollisimman pitkään omassa kodissaan.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaita on Varsinais-Suomessa noin 8 500 ja omaishoidon tuen asiakkaita (yli 65-vuotiaita) on noin 2 500. Ympärivuorokautisen ja yhteisöllisen asumispalveluiden asiakasmäärä on noin 4 570 ja laitospalveluissa on noin 380 asiakasta. Henkilöstömäärä ikääntyneiden palveluissa on noin 5 100.

Selkeää asiakasohjausta

Yhteydenotot ikääntyneiden palveluihin on pyritty Varhassa saamaan mahdollisimman selkeiksi. On vain yksi keskeinen numero, 02-262 6164, joka vastaa ikääntyneiden asiakasohjauksessa suomeksi.

Numerosta saa tietoa, mistä alkaa palvelutarpeen arviointi, selvittely, auttaminen, neuvonta ja ohjaus. Ei tarvitse kantaa huolta, pitääkö soittaa moneen numeroon. Vain yksi riittää.

Ostopalveluiden osuus palvelutuotannosta on merkittävä, ja näin erityisesti asumispalveluiden osalta. Palveluseteli on käytössä, kun kyseessä on kotihoito, siivouspalvelu, omaishoitajan vapaan aikainen hoito, lääkkeiden koneellinen annosjakelu, yhteisöllinen asuminen tai ympärivuorokautinen asuminen.

Palveluiden valvonta on keskitetty Varhassa erityiseen valvontayksikköön. Se tekee valvontakäyntejä, hoitaa lupalausuntoja, käyttöönottotarkastuksia ja niin edelleen.

Kotihoidossa kiireitä

Kotona asumista tukevia palveluita ovat kotihoito ja tukipalvelut, joihin kuuluu ateriapalvelut, turvapalvelut, asiointipalvelut, vaatehuoltopalvelut ja peseytymispalvelut. Kotiasumista tukevat myös keskitetty etäpalvelu sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut, kuten esimerkiksi päivätoiminta ja kotikuntoutus. Erikseen ovat vielä omaishoitoa tukevat palvelut, esimerkiksi omaishoidon tukihenkilöt, päivätoiminta ja lyhytaikaishoito.

Asumispalveluita, pitkä- ja lyhytaikaista, ovat yhteisöllinen asuminen, perhehoito, ympärivuorokautinen asuminen sekä laitospalvelut. Palveluiden myöntäminen perustuu aina Varhan palvelukriteereihin ja palvelutarpeen arviointiin.

Puhe kotihoidon etäpalveluista sai salissa aikaan hämmennystä, jopa vastustusta. Susanna Kaunisto vakuutti kuulijoille, että sitä on onnistuneesti jo vuosia toteutettu Turussa, että onnistumisista on näyttöä. Tarkoitus on tämän syksyn aikana käynnistää etäpalveluja myös Somerolla ja Salossa, mutta aikataulu on vielä avoinna.

Kotihoidon suhteen kannettiin salissa huolta. Sen toimivuudesta oli saatu huonoja kuulopuheita ja kokemuksia. Myös kotihoitokäynnin 18 minuutin mittaista kestoa pidettiin liian lyhyenä.

Palveluseteleidenkin saamisesta oli kysymyksiä. Kaunisto vakuutti, että kaikkiin palveluihin on olemassa kriteerit.

Välimaastoa tarvitaan

Ikääntyneiden kotona asumista tukevissa palveluissa on Salossa ja Somerolla yhteensä 284 työntekijää. Asumispalveluissa puolestaan on 329 työntekijää. Yhteensä näissä palveluissa on 613 työntekijää.

Kun tilannetta tarkastellaan pelkästään Someron osalta, niin täällä kotihoidossa on noin 60 työntekijää. Asumispalveluissa Tervaskannossa ja Mäntykodissa on myös yhteensä noin 60 työntekijää. Kaikkiaan siis noin 120 palvelemassa ikääntyneitä.

Yhteisöllisen asumisen yksiköitä Somerolla ovat Pihlajakylä ja Kurki Lamminniemessä.

Ikääntyneiden palvelutuotannon strategiassa on kolme keskeistä päätavoitetta. Ensimmäisenä on laitospalveluiden purkaminen sekä kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen vahvistaminen. Kaunisto vakuutti, että maininta Varhan laitospalveluiden purkamisesta ei koske Someroa, vaan tarkoittaa varsin isosti Saloa.

Yhteisöllinen asuminen on sitä, että kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon väliin saadaan niin sanottu välimaasto. Kaunisto muistuttaa olevan paljon esimerkiksi sosiaalisia syitä, kuten yksinäisyyttä ja turvattomuutta. On jo saatu näyttöä, että yhteisöllinen asuminen auttaa siihen.

Toisena tavoitteena palvelutuotannon strategiassa on ikääntyneiden kuntouttavan arviointiyksikkötoiminnan laajentaminen, jotta ikääntyvät olisivat oikeiden palvelujen piirissä.

Kolmantena strategiatavoitteena on sairaalapalvelujen kokonaisuus ja vuodeosastokapasiteetin, mukaan lukien kotisairaalan optimointi – yhteinen tavoite sairaalapalveluiden kanssa.

Asiakasohjauksen keskitetyt palvelut

– palvelutarpeen arvioinnit
– palvelupäätökset asiakkaille
– asiakasmaksupäätökset tasasuuruisten maksujen osalta
– palveluseteleiden myöntäminen asiakkaille
– omaishoidon tuki
– neuvonta ja ohjaus
– tulosidonnaisten asiakasmaksujen asiakasmaksupäätökset sekä laskutus kokonaisuudessaan on siirtymässä asiakasmaksuyksikköön

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän