Varsinais-Suomen Hyvinvointialue pyysi kunnilta lausuntoa Varhan palvelustrategian luonnoksesta.

Strategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Siinä on tarkoitus huomioida asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.

Palvelustrategiassa asetetaan tavoitteita, jotka edistävät sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamista, ovat kustannuksiltaan merkittäviä ja/tai laajalle asukasmäärälle tarjottavia palveluja, joiden toimivuutta on katsottu tarpeen parantaa.

Someron kaupunki painottaa lausunnossaan tarpeeseen vastaavia lähipalveluita ja sitä, että somerolaisten tulee saavuttaa nämä palvelut helposti. Monissa palveluissa tulee huomioida palvelujen järjestäminen riittävän hajautetusti mahdollisimman lähellä asukkaiden kotiseutua. Tulee myös muistaa julkisen liikenteen rajallisuus alueella.

Koska kunnissa on olemassa lähipalvelujen edellyttämä toimintaverkko valmiina, tulee sen antamat mahdollisuudet hyödyntää kattavien lähipalvelujen toteutuksessa.

– Usein käytettyjen palvelujen, kuten neuvola, sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotto, tulee löytyä mahdollisimman läheltä asukasta eli kunnista. Monet näistä palveluista ennaltaehkäisevät tarvetta raskaammille palveluille. Kunkin toimipisteen aukioloista ja aukioloaikojen muutoksista tulee tehdä vaikutusarvioinnit, korostaa Someron kaupunki.

Lisäksi kaupunginhallitus muistuttaa, että asumispalveluissa korostuu tarve monimuotoiselle lähipalvelulle kotikunnassa, jossa asukkaan omaiset/ muu sosiaalinen turvaverkko tyypillisesti sijaitsee.

Aluekohtaisessa suunnittelussa on huomioitava paikalliset väestörakenteen erot. Toisin sanoen kaikilla alueilla ei ole välttämättä perusteltua ajaa asumispalvelurakennetta samaan tilastolliseen prosenttiosuusmuottiin, esimerkiksi siten, että tietyn ikäisestä väestöstä enintään x prosenttia tulee saada yhteisöllisen asumisen piiriin, enintään x prosenttia saa olla ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja niin edelleen.

Kaupunginhallituksessa keskusteltiin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen tuomista yllätyksistä.

– Se tiedettiin, että muutoksia on tulossa, mutta siihen ei ole osattu varautua, miten yllättävän nopeasti Varhassa palveluja on ryhdytty uudelleen järjestelemään, toteaa hallintojohtaja Marjaana Sorokin.

Uudistuksen tavoitteena oli tuoda sosiaali- ja terveyspalvelut lähemmäs toisiaan, jotta ihmistä hoidettaisiin kokonaisvaltaisesti, ja palveluissa ennaltaehkäisevyys olisi entistä tärkeämpää.

Sorokin ihmetteleekin, miten sektoroitunut Varhan palvelukenttä on ollut. Muutosten kokonaisvaikutuksia ei ole arvioitu, ja ennaltaehkäisevyyden merkitys on unohdettu. Ennaltaehkäiseviä palveluja esimerkiksi liikuntapuolella on lopetettu tai monet matalan kynnyksen palvelut ovat tulleet maksullisiksi.