Riittävät lähipalvelut turvattava Varhan taloutta sopeutettaessa

0

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuusto tekee huomenna keskiviikkona hyvin tärkeän päätöksen, kun se käsittelee talouden tasapainottamissuunnitelmaa vuosille 2024–2026. Valtiovarainministeriö on edellyttänyt, että suunnitelma pitää laatia 15.1. mennessä, jotta hyvinvointialue voi aloittaa uusia investointeja. Valtavia säästöjä on suunniteltu kohtuuttoman nopeasti. Se on heikentänyt mahdollisuutta harkita huolellisesti toimien vaikutuksia asukkaiden palveluihin.
Hyvinvointialueen tärkeimpänä tehtävänä on järjestää asukkaille riittävät ja turvalliset sote- ja pelastuspalvelut. Samalla on huolehdittava siitä, että palvelut järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti.
Tasapainottamissuunnitelmaa valmisteltaessa talouden vaatimukset ovat olleet hallitsevia. Säästöt voivat vaarantaa hyvinvointialueuudistuksen monet tärkeät tavoitteet, kuten asukkaiden oikeuden yhdenvertaisiin palveluihin ja perustason palveluiden vahvistamisen.
Hyvinvointialueen hallitus käsitteli tasapainotussuunnitelmaa 7.11. Pohjaesityksen mukaan sopeuttamistoimien määrä olisi ollut 278 miljoonaa euroa vuosina 2024–2026. Keskustan ryhmä oli vakavasti huolestunut säästöjen vaikutuksesta palveluiden saavutettavuuteen ja riittävyyteen. Esitimme monia muutoksia yhteistyössä SDP:n ja vasemmistoliiton kanssa. Ehdotukset hyväksyttiin äänin 8–7.
Säästötoimia karsittiin 42 miljoonalla eurolla muun muassa seuraavasti: palveluverkon säästöjä pienennettiin lähes 30 miljoonalla, sairaaloiden vuodeosastopalveluiden vähentämiseen kohdistuvia sopeutustoimia pienennettiin reilulla 3 miljoonalla ja päivystys-, kuvantamis- ja apteekkiverkon sopeutustoimet poistettiin.
Pidimme hyvin tärkeänä palveluverkkosäästöjen merkittävää alentamista. Pohjaesityksessä tavoiteltiin palveluverkosta yhteensä 67 miljoonan suuruisia säästöjä ja toimitilojen vähentämistä 34 prosentilla eli 420 000 neliömetrillä. Näin valtavat säästöt johtaisivat lähipalveluiden ja monien muidenkin palveluiden saavutettavuuden vaarantumiseen. Olimme huolestuneita myös kuvantamispalveluihin kohdistuvista säästöistä. Ne johtaisivat mielestämme siihen että, kymmenien tuhansien asukkaiden röntgenpalvelut siirtyisivät etäämmälle, mikä pidentäisi merkittävästi potilaiden asiointimatkoja ja -aikoja.
Esitimme, että säästöjen vähentäminen rahoitetaan lisäämällä vuoden 2026 tuloja 42 miljoonalla, koska tuolloin tehdään vuoden 2024 kustannusten perusteella lakiin perustuva jälkikäteistarkistus hyvinvointialueiden rahoitukseen. Esitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.
Aluehallitus päätti pohjaesityksestä poiketen, että tasapainottamissuunnitelma viedään aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Päätösvallan tulee kuulua asukkaiden vaaleilla valitsemalle aluevaltuustolle toiminnan ja talouden kannalta tärkeimmissä päätöksissä.
Ymmärrämme sen, että toiminta pitää sopeuttaa taloudellisiin mahdollisuuksiin. Se pitää tehdä tarkasti harkiten ja huolehtien siitä, että asukkaat saavat riittävän läheltä turvallisia sote- ja pelastuspalveluita. Suhtaudumme myönteisesti myös toiminnan uudistamiseen.
Säästöjä tulee hakea määrätietoisesti myös siten, että hallintoa kevennetään siirtämällä työntekijöitä asiakastyöhön ja madaltamalla Varhan moniportaista organisaatiota. Myös toimintatapoja ja prosesseja voidaan yksinkertaistaa. Saamme jatkuvasti palautetta siitä, että hyvinvointialueella tehdään päällekkäistä työtä ja päätösvalta on liian etäällä asiakastyöstä. Näihin asioihin on saatava muutos. Uskomme, että henkilöstöllä on paljon hyviä ideoita, miten voimavarat voidaan suunnata tehokkaasti palveluihin. Muutoinkin tarvitaan erittäin tiivistä yhteistyötä henkilöstön kanssa sopeutustoimia toteutettaessa.

Jani Kurvinen (kesk.), aluehallituksen 1. vpj., Somero
Teija Ek-Marjamäki (kesk.), aluehallituksen jäsen, Loimaa
Jouni Mutanen (kesk.), aluehallituksen jäsen, Naantali